Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej ( cz. I I ).

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej ( cz. I I ).

Zakres ustawy o efektywności energetycznej.

 Zgodnie z art. 1 w/w ustawy o efektywności energetycznej określa ona:

1)    krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

2)    zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

3)    zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej;

4)    zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Przy czym zgodnie z art. 2 zapisy ustawy stosuje się do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie natomiast  z art. 3 pkt 1) w/w ustawy – efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Zakres zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych ustawą o efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 38 w/w ustawy o efektywności energetycznej, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. wprowadzono następujące zmiany:

1) w art. 34, w ust. 3 w pkt 3, określającym co powinien zawierać projekt budowlany, dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę, nadano nowe brzmienie lit. a) tego ust. o następującej treści – z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6 ( wprowadzony ustawą o efektywności energetycznej nowy załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę), projekt budowlany powinien zawierać – oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych.

2) w art. 35,  w ust. 1, określającym zakres sprawdzeń dokonywanych przez właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zmieniono brzmienie  pkt 3 ),  w którym, określono konieczność dokonania sprawdzenia przez organ kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrona zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ( który stanowi, że do podstawowych obowiązków projektanta należy m.in. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniającej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), a także zaświadczenia o którym mowa w art. 12 ust. 7 (  o wpisie projektanta na listę członków  właściwej izby samorządu zawodowego ), oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6 ( wprowadzonych ustawą o efektywności energetycznej ).

Obowiązywanie ustawy o efektywności energetycznej.

Zmiany wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej dokonane w ustawie Prawo budowlane obowiązują, zgodnie z art. 49 w/w ustawy o efektywności energetycznej od dnia 1 lipca 2012 r., przy czym zgodnie z art. 47 przedmiotowej ustawy  – do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy Prawo budowlane w brzmieniu nadanym ustawą o efektywności energetycznej i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie natomiast z art. 48 w/w ustawy o efektywności energetycznej – ustawa ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Polecane

Najnowsze