Zmiany w ustawie o VAT – sprzedaż złomu

Zmiany w ustawie o VAT – sprzedaż złomu

Dotychczas obowiązek podatkowy z tyt. obrotu złomem powstawał według zasad określonych w art. 19 ust 13 pkt. 5 ustawy o VAT, a więc w chwili otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż:
– 20 dnia od dnia wysyłki złomu niewsadowego,
– 30 dnia od dnia wysyłki złomu wsadowego.
Wprowadzenie nowego rozwiązania przyczyniło się do uchylenia art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT. Od 1 kwietnia obowiązek podatkowy w przydatku dostawy złomu powstaje na zasadach ogólnych, po stronie nabywcy i sprzedawcy powstanie on w tym samym terminie.

Obowiązek zapłaty podatku został przesunięty ze sprzedawcy na nabywcę złomu na zasadach odwrotnego naliczenia, które występuje również w imporcie usług. W wyniku wprowadzonej zmiany obowiązanym do zadeklarowania i zapłaty podatku stał się nabywca towarów. Podstawę opodatkowania stanowi kwota jaką jest on zobowiązany zapłacić.

Zmianie ulegają również dane jakie powinna zawierać faktura wystawiona przez sprzedawcę złomu. Z uwagi na system odwrotnego naliczenia faktura dokumentująca sprzedaż będzie pozbawiona następujących elementów:
1.stawki podatku,
2.kwoty podarku,
3.kwoty należności zawierającą wartość podatku.
Będzie jednak wzbogacona o jedną z trzech formuł:
1.informację, że podatek rozlicza nabywca towaru lub
2.wskazanie właściwego przepisu prawa krajowego bądź unijnego, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca lub
3.dopisek „odwrotne naliczenie”.
Nabywca towaru zobowiązany będzie do wystawienia faktury wewnętrznej. Możliwe jest wystawienie jednej faktury wewnętrznej dokumentującą dokonane transakcje w danym okresie.

Ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, znajdujące zastosowanie do dostaw złomu mających miejsce przed 1 kwietnia 2011r., co do których obowiązek podatkowy nie powstał przed tą datą. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaję wg zasad określonych w art. 19 ust 13 pkt 5 w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2011r.

Polecane

Najnowsze