Jesteś w: Strona główna > Postępowanie Sądowe > Artykuły

Postępowanie Sądowe

Artykuły

 • Ubezwłasowolnienie całkowite i częściowe 06/10/2015

  Ubezwłasowolnienie całkowite i częściowe

  Czasami w życiu codziennym używamy potocznie określenia, że ktoś został ubezwłasnowolniony. Należy podkreślić, że prawo wyróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia. Może ono przybrać postać całkowitego lub częściowego, co ma zasadniczy wpływ na ważność czynności prawnych oraz pomoc przy prowadzeniu spraw ubezwłasnowolnionego. więcej >>

 • Przesłanki rozwodowe 13/08/2015

  Przesłanki rozwodowe

  Rozwód można orzec jedynie kiedy stwierdza się istnienie tzw. przesłanek pozytywnych – a więc okoliczności wymaganych dla orzeczenia rozwodu przy jednoczesnym braku istnienia tzw. przesłanek negatywnych – a więc okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu. Ponadto, instytucja rozwodu została wzmocniona dodatkowymi aspektami, tj. powierzenie wyłącznie sądom oceny przesłanek rozwodowych czy przyznanie legitymacji do wszczęcia postępowania rozwodowego jedynie samym małżonkom. więcej >>

 • Zasada związania sądu żądaniem powoda 09/09/2014

  Zasada związania sądu żądaniem powoda

  Zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania cywilnego sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.  więcej >>

 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych 04/09/2014

  Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych

  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. więcej >>

 • Przyczyny nieważności postępowania cywilnego 18/08/2014

  Przyczyny nieważności postępowania cywilnego

  Nieważność postępowania następuje w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z uchybień wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Wymogi formalne pozwu 12/08/2014

  Wymogi formalne pozwu

  Pozew stanowi pismo procesowe, które powoduje wszczęcie postępowania sądowego. Z tego powodu powinno ono spełniać warunki formalne narzucone przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego.  więcej >>

 • Poufność postępowania mediacyjnego 11/07/2014

  Poufność postępowania mediacyjnego

  Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podstawową zasadą postępowania mediacyjnego jest jego poufność.  więcej >>

 • Skarga na czynności komornika w postępowaniu sądowym 23/06/2014

  Skarga na czynności komornika w postępowaniu sądowym

  Skarga dotyczy głównie nieprawidłowych czynności komornika , może być składana wielokrotnie. Wniesienie skargi niesie za sobą skutki kontroli komornika i oceny Sądu . Kontrola ma na celu zbadanie legalności działań komornika w danej sprawie. więcej >>

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze jako forma wydania nakazu zapłaty 21/05/2014

  Elektroniczne postępowanie upominawcze jako forma wydania nakazu zapłaty

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze  wprowadzono jako odrębne  postępowanie  dotyczące  wezwania do zapłaty  w sprawach  gdzie stan faktyczny   nie jest  zbyt skomplikowany  i nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania dowodowego. więcej >>

 • Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym 20/03/2014

  Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym

  Zgodnie z art. 372 kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.   więcej >>