Etapy postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane – zarys ogólny.

Dyrektywy unijne w zakresie procedury udzielania koncesji na roboty budowlane pozostawiły państwom dowolność jej uregulowania, wskazując jedynie, że w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane postępowanie musi być poprzedzone ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, że termin na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania nie może być krótszy niż 52 dni lub 45 dni, jeżeli ogłoszenie przekazywane jest za pomocą odpowiednich środków elektronicznych .

W przypadku uregulowań krajowych odnoszących się do udzielania koncesji na roboty budowlane należy wskazać art. 5 ustawy koncesyjnej, który stanowi, iż do czynności podejmowanych przez koncesjodawcę i zainteresowane podmioty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz do umów koncesji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Takie uregulowanie oznacza, iż przepisy ustawy koncesyjnej stanowią lex specialis wobec przepisów Kodeksu Cywilnego. Dlatego też w braku odpowiedniej regulacji na gruncie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi, podmioty obowiązane są stosować przepisy Kodeksu Cywilnego. Można tu przykładowo wskazać na obowiązek stosowania Kodeksu Cywilnego przy wykładni oświadczeń woli  czy też przy sposobie liczenia terminów .

Polski ustawodawca korzystając ze swobody stanowienia regulacji w zakresie udzielania koncesji na roboty budowlane uregulował  tę procedurę w nowej ustawie – ustawie koncesyjnej nieco odmiennie od tej, którą regulowała ustawa – prawo zamówień publicznych (pierwotnie bowiem pojęcie koncesji i jej elementy przedmiotowo istotne były określone w ustawie – prawo zamówień publicznych a procedurę udzielania zamówienia publicznego stosowało się odpowiednio do udzielania koncesji na roboty budowlane)

Procedurę udzielania koncesji na roboty budowlane może podzielić na kilka etapów:

1)        etap przygotowawczy,

2)        wszczęcie postępowania - ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane,

3)        składanie wniosków przez podmioty zainteresowane,

4)        negocjacje,

5)        składanie ofert zaproszonych kandydatów,

6)        otwarcie ofert i wyłonienie oferty najkorzystniejszej,

7)        zawarcie umowy o koncesje na roboty budowlane.

Katarzyna Buratowska

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>