Podatek od darowizny, podstawowe informacje

Wiele osób często zapomina o obowiązku podatkowym wynikającym z faktu przekazania nieodpłatnie rzeczy lub wartości pieniężnych. Dla ustalenia obowiązku podatkowego ważne jest określenie przedmiotu opodatkowania, podmiotów zwolnionych oraz wartości darowizny.

Powstanie obowiązku podatkowego

Podatnikami podatku od darowizny są wyłącznie osoby fizyczne, i to na nich ciąży obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa otrzymanych dóbr lub wartości pieniężnych.

Grupy zwolnień podatkowych

Dla każdej grupy osób ustawodawca przewidział odpowiedni próg zwolnień przedmiotowych, wynikających z wartości otrzymanych rzeczy.

W przedmiocie podatku od darowizny rozpoznajemy cztery grupy podatkowe:

GRUPA „0” - zaliczają się do nich osoby najbliższe, i niezależnie od wartości otrzymanej darowizny od tych osób przysługuje nam całkowite zwolnienie podatkowe pod warunkiem spełnienia wymagania jakim jest zgłoszenie na odpowiednim druku otrzymanej darowizny w terminie 6 miesięcy.

I GRUPA PODATKOWA tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięciowie, synową, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie od tej grupy przysługuje zwolnienie od podatku w przypadku otrzymania darowizny do kwoty 9 637 zł w przeciągu ostatnich 5 lat

II GRUPA PODATKOWA tj. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych tutaj mamy do czynienia ze zwolnieniem w przypadku otrzymania darowizny w przeciągu ostatnich 5 lat kwoty do 7 276 zł

III GRUPA PODATKOWA tj. inni nabywcy kwota do 4 902 zł

Darowizny przekraczające powyższe kwoty winny być ujawnione w postaci złożenia deklaracji podatkowej, na podstawie której organ podatkowy obliczy należny podatek.

Bogusław Kamczyk

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>