Czym jest umowa franchisingu?

Czym jest umowa franchisingu?

Strony umowy franchisingu

Jak już wyżej wspomniałam, franchising jest formą współpracy przedsiębiorców na podstawie zawartej między przedsiębiorcami umowy – umowy franchisingu. Jest to umowa zobowiązująca, przysparzająca, wzajemna, odpłatna, oparta na wzajemnym zaufaniu stron. Stronami takiej umowy są z jednej strony organizator sieci – franchisingodawca, zwany, a z drugiej strony przedsiębiorca, który przyłącza się do sieci utworzonej przez organizatora – franchisingobiorca.

Okres na jaki zawierana jest umowa franchisingu

Przyjmuje się, że umowa taka powinna być ona zawarta na czas wystarczający do amortyzacji wstępnych inwestycji poczynionych przez franchisingobiorcę. W praktyce zawiera się ją na czas nieoznaczony lub czas oznaczony, nie krótszy jednak niż 3 lata, najczęściej zaś od 5 do 25 lat.

Rodzaje franchisingu

1. Ze względu na przedmiot franchisingu, wyrózniamy:

– franchising produkcyjny

– franchising dystrybucyjny

– franchising

2. Ze względu na stosunki panujące pomiędzy franchisingodawcą a franchisingobiorcą, wyróżniamy :

– franchising subordynacyjny

– franchising partnerski

3. Ze względu na ilość podmiotów biorących udział w systemie franchisingu, możemy wyróżnić:

– franchising indywidualny

– sieć franchisingowa

4. Ze względu na możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do sieci franchisingowej, wyróżniamy:

– franchising zamknięty

– franchising otwarty

Opłaty związane są ze stosunkiem franchisingu

Podstawą umowy franchisingowej jest jej odpłatność, co oznacza, że przyłączenie do sieci frnchisingowej następuje za wynagrodzeniem dla franchisingodawcy.Wymienić możemy nastepujące opłaty:

opłatę wstępną – pobierana jest zwykle z dwóch tytułów: jako zwrot nakładów dla franchisingodawcy przy przyłączaniu przedsiębiorcy do sieci oraz za sam fakt przyłączenia,

opłatę bieżącą – pobierana jest na bieżąco z tytułu korzystania przez franchisingobiorcę z pakietu franchisingowego oraz innych świadczeń franchisingobiorcy,

opłaty dodatkowe – pobierane są od dodatkowych korzyści uzyskiwanych przez franchisingobiorcę.

Dodatkowe postanowienia umowy franchisingu

Do dodatkowych klauzul umowy franchisingu należą:

– klauzula dotycząca możliwości ustanowienia przez franchisingobiorcę subfranchisingu – bez takiego zapisu w umowie, franchisingobiorcy nie wolno samodzielnie dysponować pakietem franchisingowym;

– klauzula wprowadzająca obowiązek współdziałania franchisingobiorcy w przedsięwzięciach zaplanowanych przez franchisingodawcę, np. reklama, marketing;

– klauzula rebus sic stantibus – franchisingodawca zastrzega sobie często prawo do wprowadzania zmian do systemu w kierunku jego ulepszenia;

– klauzule określające warunki jakie musza być spełnione, aby franchisingobiorca mógł zbyć przedsiębiorstwo albo je wydzierżawić;

– klauzule dotyczące obowiązku współdziałania franchisingobiorcy z franchisingodawcą w ochronie jego praw związanych z przedmiotem umowy

Polecane

Najnowsze