Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy dotyczy relacji między ubezpieczycielem ( podmiotem zajmującym się profesjonalnie udzielaniem ochrony ubezpieczeniowe)j a osobą trzecią – sprawcą szkody ( w obowiązkowym ubezpieczeniu OC może to być sam ubezpieczający lub ubezpieczony). Może być typowy – o nim traktuje art. 828 kodeksu cywilnego lub nietypowy – zawarty w art.43 ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Regres typowy zachodzi, gdy w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie ubezpieczającemu. Ma on wtedy prawo dochodzenia wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za szkodę. Na przykład, jeśli mieszkanie właściciela A zostanie zalane przez sąsiada B, A (nie wiedząc, że sąsiad ma ubezpieczone mieszkanie), zażąda wypłaty odszkodowania od swego ubezpieczyciela. Wtedy ubezpieczyciel A może żądać zwrotu wypłaconej kwoty od właściciela B. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody to ubezpieczający ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swego roszczenia przez ubezpieczycielem. Regres nietypowy dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawodawca enumeratywnie wskazał przypadki, w których zakład ubezpieczeń ma możliwość żądania zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy szkody: 1. Gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 2. Gdy sprawca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; 3. Gdy sprawca nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; 4. Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Polecane

Najnowsze