Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie

Skarga na czynności komornika – charakterystyka, rodzaje i zastosowanie

Instytucję tą reguluje przepis art. 767 i nast. k.p.c. Instytucja ta odgrywa niebagatelną rolę w praktyce stosowania prawa, zwłaszcza podczas egzekucji dokonywanej na majątku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jest ogólnym środkiem zaskarżenia czynności komorniczych. Należy pamiętać, iż skarga przysługuje od czynności i zaniechań komornika, nie przysługuje natomiast od czynności innych organów egzekucyjnych (m.in. sądu).

Wymagania skargi

Skarga może być wniesiona ustnie lub pisemnie. Jeżeli jest wnoszona pisemnie, powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.) tj. posiadać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Przepis art. 767 k.p.c. nakłada na skargę także wymagania szczegółowe (które spełniać musi także skarga składana ustnie) w postaci: określenia zaskarżonej czynności lub czynności, której zaniechano oraz wniosku o zmianę, uchylenie lub dokonanie danej czynności wraz z uzasadnieniem. Należy także podać sygnaturę akt komorniczych. Powinno się także uzasadnić właściwość sądu.

Właściwy organ oraz skarżone czynności

Skargę wnosimy do Sądu Rejonowego przy którym działa komornik. Skarga na czynności komornika jest środkiem zaskarżenia przysługującym od wszelkich jego czynności, chyba że ustawodawca ją wyklucza z mocy prawa lub przewiduje inny środek odwoławczy (np. art. 870 § 1 i 1027 k.p.c.). Zaskarżone mogą być zarówno czynności o charakterze orzeczniczym (np. wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego), jak i wykonawczym (np. zajęcie rachunku bakowego). Skarga przysługuje także na zaniechanie przez komornika dokonania czynności, której dokonanie przewiduje przepis ustawy (np. zaniechanie wydania z urzędu postanowienia o umorzeniu egzekucji).

Podmiot uprawniony

Wbrew obiegowej opinii, skargę może wnieść nie tylko strona postępowania egzekucyjnego (wierzyciel i dłużnik), ale każdy, kto został dotknięty czynnościami lub zaniechaniem komornika, w tym także osoba trzecia, jeżeli wykaże interes prawny. Skargę na czynności komornika może również wnieść sąd lub organ uprawniony, który żądał wszczęcia egzekucji (art. 796 § 2 i 3 k.p.c.), prokurator i organizacja społeczna (art. 7, 8 k.p.c.).

W jakim terminie wnieść skargę?

Termin do wniesienia skargi jest stosunkowo krótki, wynosi tydzień od daty dokonania skarżonej czynności gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie powiadomiona. Jeżeli komornik nie zawiadomił o terminie czynności, bieg terminu do wniesienia skargi rozpoczyna się od daty dowiedzenia się o czynności. Przy zaniechaniu dokonania czynności – bieg terminu do wniesienia skargi liczy się od daty, w której czynność powinna być dokonana.

Rodzaje rozstrzygnięć

Rozstrzygnięcie sądu może zmierzać do:

  1. uchylenia czynności komornika i polecenia mu dokonania innych określonych czynności,
  2. uchylenia czynności komornika i przeprowadzenia przez sąd prawidłowych czynności,
  3. tylko uchylenia czynności,
  4. oddalenia skargi.

Czy rozstrzygnięcie sądu można zaskarżyć?

Co do zasady zażalenie na postanowienie sądu rejonowego załatwiającego skargę przysługuje tylko gdy przewiduje to przepis szczególny.

Czy warto?

Zdecydowanie tak. Mimo, iż komornicy są wyspecjalizowanymi, profesjonalnymi podmiotami prowadzącymi egzekucję, także im zdarzają się omyłki. Warto wskazać, komornik nie ma prawa badania okoliczności towarzyszących prowadzonej egzekucji, często będąc zmuszonym do podjęcia czynności, mimo ich oczywistej wadliwości. W takich sytuacjach jedynie inicjatywa podmiotu dotkniętego wadliwie przeprowadzoną czynności może doprowadzić do rozstrzygnięcie zgodnego z prawem. Warto pamiętać, iż sąd nie jest związany ograniczeniami merytorycznymi obowiązującymi komorników (np. zakaz badania treści tytułu wykonawczego)

Polecane

Najnowsze