Charakterystyka budowy firmy osoby prawnej i ustawowej osoby prawnej – regulacja ogólna

Charakterystyka budowy firmy osoby prawnej i ustawowej osoby prawnej – regulacja ogólna

Elementy składające się na firmę osoby prawnej

Biorąc pod uwagę całościowe brzmienie przepisu art. 435 k.c. w doktrynie przyjmuje się, że firma osoby prawnej składa się z 3 członów: 1) rdzenia firmy (nazywanego także trzonem firmy); 2) elementów dodatkowych obligatoryjnych; 3) elementów dodatkowych fakultatywnych.

Rdzeń firmy

W myśl art. 435 § 1 k.c. firmą osoby prawnej jest jej nazwa, co stanowi rdzeń firmy. Zasadniczo nazwa osoby prawnej może być obierana dowolnie. Znajduje to swój wyraz z przepisach szczególnych, dotyczących tworzenia firm poszczególnych typów osób prawnych i ułomnych osób prawnych. Rdzeń ten, w zależności od przyjętej regulacji, nie musi zawierać żadnych elementów obowiązkowych (np. rdzenie firm spółek kapitałowych) lub musi zawierać tylko pewne elementy obowiązkowe (np. rdzenie firm spółek osobowych).

Elementy dodatkowe obligatoryjne

Zgodnie z art. 435 § 2 ab initio k.c. firmy osób prawnych (oraz, jak zostało już zaznaczone na mocy art. 331 k.c., firmy ustawowych osób prawnych) powinny zawierać wskazanie jej formy prawnej, która to forma może być także użyta w skrócie. Dodatkowo należy zauważyć, iż w pewnym sensie dodatkowym elementem obligatoryjnym firmy jest stosowane przy oznaczaniu oddziału określenie „oddział” połączone ze wskazaniem miejscowości, w której się on znajduje. (art. 436 k.c.).

Elementy dodatkowe fakultatywne

Nieobowiązkowe (fakultatywne) elementy dodatkowe firmy podmiotów niebędących osobami fizycznymi zostały przez ustawodawcę w art. 435 § 2 in fine k.c. i art. 435 § 3 k.c. Po pierwsze składają się na nie: 1) wskazanie na przedmiot działalności; 2) wskazanie na siedzibę osoby prawnej; 3) nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej (mające ukazywać związek tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Po drugie należy do nich także zaliczyć każde inne określenie dowolnie dobrane.

Polecane

Najnowsze