Charakterystyka telepracy

Charakterystyka telepracy

Przez telepracę rozumie się prace wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Do uzgodnienia między stronami umowy o pracę, że praca będzie miała charakter telepracy, może dojść przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jeżeli do uzgodnienia dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo określa się warunki wykonywania tej pracy, W trakcie zatrudnienia zmiana warunków zatrudnienia na telepracę może zaś nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Nie jest natomiast dopuszczalne powierzenia wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy na telepracę, a także zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

W związku z telepracą pracodawca jest zobowiązany :

1. Dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania bhp,

2. Ubezpieczyć sprzęt

3. Pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

4. Zapewnić telepracownikowi pomoc techniczna i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

W przypadku gdy telepracownik używa własnych środków pracy, telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie wprowadzającym system telepracy lub w umowie zawartej z telepracownikiem.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownik w miejscu wykonywania pracy. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepraco wnika, pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę:

1. wykonywania prac

2. w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu sprzętu

3. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

-za uprzednią zgodą telepraco wnika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Przykłady telepracowników:

– administratorzy sieci

– tłumacze

– księgowi

-dziennikarze

– pracownicy naukowi

– przedstawiciele handlowi

Zalety telepracy to przede wszystkim:

– redukcja kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych, dojazdów do pracy a także kosztów zatrudnienia

– wzrost wydajności pracy

– elastyczność miejsca i czasu pracy dla pracownika

– możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego

– zmniejsza konflikty w pracy

Wady telepracy:

– trudność w odseparowaniu pracy od domu

– brak bezpośredniego nadzoru / kontroli

– dłuższy dzień w pracy

– uzależnia od techniki

– osłabia osobiste kontakty między pracownikami

Polecane

Najnowsze