Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie?

Czy zakup okularów pracownikowi powinien podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie?

Czy wyżej wskazany zakup okularów pracownikowi będzie stanowił nieodpłatne przekazanie na rzecz pracownika? Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów. Według art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

 

W przytoczonym powyżej artykule na wyróżnienie zasługuje sformułowanie „na cele osobiste pracownika”. Przekazanie na rzecz pracownika okularów nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Okulary przekazywane są w ramach stosunku służbowego, zaś pracodawca został zobligowany do zapewnienia pracownikom zgodnych z przepisami warunków pracy.

Pracodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury w proporcji odpowiadającej zrefundowanym kosztom. Tak więc, jeżeli pracodawca pokrywa 100% kosztów związanych z zakupem, może odliczyć cały VAT, jeżeli zaś pokrywa jedynie część to dokonuje odliczenia odpowiedniej części podatku. U pracodawcy koszty związane z zakupem okularów dla pracownika stanowią koszty podatkowe.

Polecane

Najnowsze