Postępowanie nakazowe w zarysie

Postępowanie nakazowe w zarysie

Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych i może być wszczęte tylko na wniosek podmiotu wytaczającego powództwo. K.p.c. stanowi, nakaz zapłaty w postępowania nakazowym może być wydany w ściśle określonych okolicznościach. Zgodnie z art. 485 k.p.c. sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1)    dokumentem urzędowym;

2)    zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3)    wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniu dłużnika o uznaniu długu;

4)    zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Ponadto sąd wyda także nakaz zapłaty zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Kolejno sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwy umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi rachunku lub faktury, jeżeli powód dochodzi zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych.

Sąd może wydać ( a więc ma to charakter fakultatywny) nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na zasadach określonych w k.p.c. (m.in. na podstawie wyciągów i ksiąg bankowych).

Gdy sprawy nie można rozpoznać w postępowaniu nakazowym, przewodniczący sądu kieruje sprawę na rozprawę, chyba że może być ona rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Powód wnosząc wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym obowiązany jest opłacić go w wysokości ¼ z 5% wartości przedmioty sporu, natomiast brakujące ¾ opłaca pozwany przy wniesieniu zarzutów.

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym a następnie zarządzeniem doręczany pozwanemu wraz z odpisem pozwu i jego załącznikami. W nakazie tym sąd wyznacza 2 tygodniowy termin w którym pozwany ma obowiązek zaspokojenia roszczenia w całości wraz z kosztami albo zgłoszenia zarzutów. Pozwany wnosi pismo do sądu, który wydał nakaz określając w nim zakres zaskarżenia, zarzuty oraz okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie. Zarzuty zgłaszane są pod rygorem utraty możliwości ich zgłoszenia po wdaniu się w spór co do istoty sprawy. Nieopłacone, wniesione po terminie lub niedopuszczalne sąd odrzuca w formie postanowienia.  Po wniesieniu zarzutów sąd wyznacza rozprawę, a po jej przeprowadzeniu wydaje wyrok w którym utrzymuje w mocy w całości lub części nakaz albo go uchyla i orzeka zgodnie z żądaniem pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub umarza postępowania. Gdy jednak pozwany nie zdecyduje się wnieść zarzutów po upływie 2 tygodni nakaz zapłaty uprawomocnia się i nie można już wnieść  od niego skuteczne zwykłego środka zaskarżenia.

Nakaz zapłaty pozostaje w mocy do momentu rozpoznanie zarzutów, a z chwilą jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, który jest wykonalny bez potrzeby nadawania mu klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Podsumowując należy wskazać iż rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest dla powoda bardziej opłacalne niż rozprawa, gdyż oszczędza on czas a także pieniądze, ponieważ opłacając wniosek jest zobowiązany uiścić tylko ¼ opłaty.

Polecane

Najnowsze