Geotechniczne warunki posadowienia obiektów – nowe rozporządzenie ( cz. I I ).

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów – nowe rozporządzenie ( cz. I I ).

Zgodnie jednak ust. 6 powołanego powyżej przepisu ustawy Prawo budowlane, szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych pozostawiono do określenia w drodze rozporządzenia wykonawczego do ustawy ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463), zastępującym obowiązujące do tej pory w tej materii Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. ( Dz.U. z 1998, Nr 126, poz.839 ), kategorię geotechniczną ustala się się w opinii geotechnicznej w zależności m.in. od stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

Warunki gruntowe.

Zgodnie z  § 4 ust. 2 nowo obowiązującego rozporządzenia rozróżnia się ( podobnie jak w poprzednio obowiązującym akcie prawnym),  następujące rodzaje warunków gruntowych;

a)  proste warunki gruntowe – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo ( poprzednio – równoległych do powierzchni terenu ), nie obejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

 b) złożone warunki gruntowe – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane,  przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

 c)  skomplikowane warunki gruntowe – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek oraz na obszarach morskich.

Dokumentacja geotechniczna.

Zgodnie z uregulowaniem § 3 ust. 4 nowego rozporządzenia geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

1)    opinii geotechnicznej;

2)    dokumentacji badań podłoża gruntowego;

3)    projektu geotechnicznego.

Przy czym forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań  powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Należy wskazać, iż poprzednio obowiązujący akt prawny stanowił , iż geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych należało opracować się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

Dokumentacja geotechniczna wymagana przy obiektach budowlanych poszczególnych kategorii geotechnicznych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 nowego rozporządzenia w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt techniczny. W przypadku natomiast obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno – inżynierską , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ).

Należy wskazać, że poprzednio obowiązujący w omawianej materii akt prawny nie wskazywał w sposób jednoznaczny konieczności opracowania dokumentacji geotechnicznej dla obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej oraz drugiej w prostych warunkach gruntowych kategorii geotechnicznej – jedynie w odniesieniu do obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną wymagał również wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, opracowanej zgodnie z odrębnymi przepisami.    

Polecane

Najnowsze