Jak dobrze przygotować umowę o pracę?

Jak dobrze przygotować umowę o pracę?

Pracodawca i pracownik

Umowa o pracę powinna zawierać dane niezbędne do identyfikacji stron stosunku pracy. Pracodawca powinien być oznaczony przynajmniej poprzez podanie firmy i siedziby, jak również wymienienie osoby, która jest upoważniona do zawarcia umowy w imieniu pracodawcy.

Sporządzając umowę, pracodawca wykorzystuje informacje uzyskane od pracownika w procesie rekrutacyjnym takie jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania i ewentualnie adres do korespondencji. Dodatkowymi danymi, które nie są wymagane w procesie rekrutacji, a są niezbędne do zawarcia umowy o pracę są numery NIP i PESEL, które pracodawca wykorzystuje do zgłoszenia pracownika do ZUS oraz do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Rodzaj umowy i data zawarcia

Umowa o pracę może być umową różnego rodzaju, jeżeli chodzi o czas zatrudnienia, z którym związane są konkretne uprawnienia i obowiązki po stronie pracodawcy i pracownika. Dlatego też, umowa musi zawierać określenie czy jest umową o pracę na czas określony, nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy czy umową o pracę na zastępstwo. Określenie to może być zawarte w tytule, bądź w treści umowy.

Umowa musi zawierać określenie kiedy została zawarta. Istnieje możliwość zawarcia umowy z określoną datą i zastrzeżenie w treści, że stosunek pracy ma być świadczony od innego, określonego w umowie dnia. Jeżeli nie zawarto w umowie takiego postanowienia, przyjmuje się, że pracownik miał zacząć świadczyć pracę od dnia podpisania umowy.

Warunki pracy i płacy

Kodeks pracy stanowi, że umowa o pracę ma zawierać warunki pracy i płacy, przy czym szczególną uwagę zwraca na pewne najistotniejsze elementy. Pracodawca musi określić rodzaj pracy. Samo stwierdzenie: wykonywanie obowiązków sprzątaczki czy tapicera, to zdecydowanie za mało, chyba że w zakładzie pracy obowiązuje regulamin regulujący szczegółowo zakres obowiązków na danym stanowisku. Wskazanie rodzaju pracy jest bowiem podstawą do egzekwowania przez pracodawcę wykonania określonych zadań, ale i jest narzędziem obrony pracownika przed obciążaniem nadmiarem obowiązków niemożliwych do wykonania w przewidzianym czasie pracy.

Kolejnym istotnym elementem jest miejsce wykonywania pracy. Miejscem wykonywania pracy, o ile pracodawca nie wskaże inaczej, jest siedziba pracodawcy.

Wynagrodzenie, jakie pracodawca ma wypłacać pracownikowi musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej przez niego pracy. W umowie o pracę muszą być wyszczególnione składniki wynagrodzenia, tak aby pracownik wiedział jaką kwotę netto otrzyma oraz jakie są potrącenia od kwoty brutto wynagrodzenia. Samo podanie kwoty, bez uszczegółowienia jest bowiem mało czytelne dla pracownika.

Zanim podpiszemy umowę

Jeżeli mamy wątpliwości co do treści umowy, zwłaszcza gdy zamiast konkretnych ustaleń odwołuje się ona do artykułów kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, warto zapytać, co kryje się za tymi przepisami. Umowa o pracę, jest bowiem najważniejszym dokumentem w relacjach pracownik-pracodawca. Musi ona być zawarta w formie pisemnej i wszystkie jej zmiany muszą być również wprowadzane w takiej formie.

Polecane

Najnowsze