Katastrofa budowlana. Czym jest i jaka jest jej definicja?

Katastrofa budowlana. Czym jest i jaka jest jej definicja?

Na każdej budowie może dojść do katastrofy budowlanej. Dzieje się tak wtedy, gdy nagle dojdzie gwałtownych zniszczeń i szkód w sposób niezamierzony. Jaka jest prawna definicja katastrofy budowlanej i co dzieje się kiedy się ona wydarzy? W jaki sposób wyjaśnia się okoliczności katastrof budowlanych? Jakie zadania ma komisja, która wyjaśnia przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej?

Prawo Budowlane wyjaśnia czym jest katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego albo jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Przyczyn katastrofy budowlanej może być wiele. Mogą to być różne błędy, czy to w projektowaniu czy też już trakcie samej budowy. Nie można też wykluczyć losowych wydarzeń np. związanych z pogodą.

Żeby lepiej zrozumieć to pojęcie, warto w tym miejscu podkreślić, co nie jest katastrofą budowlaną.

A nie jest katastrofą budowlaną:

  • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany
  • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
  • oraz awaria instalacji

Kiedy dojdzie do katastrofy budowlanej, to właściwy organ nadzoru budowlanego wszczyna postępowanie wyjaśniające.

Katastrofa budowlana w budowanym, rozbieranym albo użytkowanym obiekcie. Co wtedy się dzieje?

Kierownik budowy albo robót, właściciel, zarządca albo użytkownik są zobowiązani do działań. Po pierwsze należy zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i działać tak, aby skutki katastrofy budowlanej się nie rozszerzały.

Po drugie należy zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami, które mogłyby uniemożliwić postępowanie wyjaśniające.

O katastrofie bez zwłoki należy powiadomić:

  • organ nadzoru budowlanego,
  • właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
  • inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy
  • i inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy

Warto zaznaczyć, że jeśli wykonuje się czynności, które mają na celu ratowanie życia albo zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy budowlanej, to nie ma wtedy obowiązku stosowania przepisu o zabezpieczeniu miejsca katastrofy przed zmianami, które mogą uniemożliwić postępowanie wyjaśniające.

Jeśli tak się stanie, to należy potem szczegółowo opisać stan po katastrofie i zmiany jakie w nim zaszły. Oznacza się wtedy miejsca, gdzie te zmiany zaszły. Na szkicach i w miarę możliwości na fotografiach.

Katastrofa budowlana. Jakie obowiązki ma organ nadzoru budowlanego?

Kiedy organ nadzoru budowlanego, dostanie zawiadomienie o katastrofie budowlanej, po pierwsze musi niezwłocznie powołać komisję. Ma ona ustalić przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej. Komisja ma też obowiązek ustalić zakres czynności, które są niezbędne doi tego, żeby likwidować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Po drugie musi niezwłocznie zawiadomić o katastrofie, właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kto wchodzi w skład takiej komisji?

Znaleźć się w niej muszą: przedstawiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

Komisja taka, może wezwać inwestora, właściciela, zarządcę i użytkownika obiektu budowlanego, gdzie doszło do katastrofy. Może również wezwać projektanta, przedstawiciela wykonawcy i producenta albo importera wyrobów budowlanych oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad robotami.

Ważne również jest to, że organ nadzoru budowlanego, może wydać decyzję, w której nakazuje właścicielowi albo zarządcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy, uporządkowanie terenu albo wykonanie innych niezbędnych czynności czy tez robót budowlanych. Taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być wygłoszona ustnie. Jeśli jej się nie wykona albo będzie się zwlekać, to wtedy organ nadzoru zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko tego, kto miał to wykonać.

Jeśli zdarzy się tak, że okoliczności katastrofy budowlanej będą wskazywać na to, że jest duże prawdopodobieństwo wspólnej przyczyny katastrofy, która obejmuje kilka obiektów budowlanych, to wtedy organ nadzoru może poprowadzić jedno postępowanie wyjaśniające dla wszystkich obiektów, które zostały uszkodzone.

Warto zaznaczyć też, że organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

Kiedy prace komisji się zakończą, to wtedy organ nadzoru musi niezwłocznie wydać decyzję. Ma ona określać zakres i termin, w którym muszą być wykonane niezbędne roboty, które uporządkują teren katastrofy i zabezpieczą obiekt budowlany, do czasu kiedy wykonane będą roboty doprowadzającego go do właściwego stanu. Organ nadzoru może zlecić na koszt inwestora, właściciela albo zarządcy obiektu, sporządzenie ekspertyzy, jeśli jest to niezbędne do wydania decyzji albo żeby ustalić przyczyny katastrofy.

Inwestor, właściciel albo zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, ma obowiązek niezwłocznie zrobić wszystko co niezbędne, żeby usunąć skutki katastrofy budowlanej.

Polecane

Najnowsze