Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy?

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy?

Rodzaje wypadków

Pracownik może ulec wypadkowi powodującemu uraz (np. złamanie kończyn, oparzenia podstałe na skutek oblanie się wrzątkiem, zerwanie więzadeł, rana cięta), ciężki uraz (np. amputacja urazowa kończyn, złamanie podstawy czaszki, rozległa rana cięta, oparzenia wymagające przeszczepu skóry) lub śmierć. Istotą wypadku przy pracy jest nagłość zdarzenia zewnętrznego powodującego urazy lub śmierć pracownika. Jak wynika z tego nie będzie, co do zasady, wypadkiem przy pracy śmierć na skutek zawału mięśnia sercowego czy nagłego zatrzymania krążenia u pracownika, który chorował na choroby układu krążenia, czy obrażenia powstałe na skutek upadku przy ataku epilepsji, na którą cierpi pracownik. Natomiast jeżeli pracownik, który ulegnie wypadkowi umrze z powodu odniesionych obrażeń w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia uznać należy, że poniósł śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Często bowiem wypadki mają konsekwencje odwleczone w czasie, co może mieć związek ze stanem pacjenta po wypadku (np. na skutek wypadku odniósł obrażenia, w wyniku których zmarł po kilku dniach w szpitalu) lub odległymi następstwami wypadku (np. w skutek wypadku powstał krwiak, który po kilku tygodniach spowodował śmierć pracownika).

Z ciężkim wypadkiem przy pracy będziemy mieli doczynienia, jeżeli w wyniku wypadku pracownik dozna ciężkiego uszkodzenia ciała polegającego na utracie wzroku, słuchu lub mowy albo zdolności rozrodczej. Do tego typu wypadków należy zaliczyć również zdarzenia, w wyniku których pracownik dozna innego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naruszającego podstawowe funkcje organizmu. Podobnie należy zakwalifikować zdarzenie powodujące nieuleczalną lub zagrażającą życiu chorobę, trwałą chorobę psychiczną, całkowitą lub częściową niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. 2009 Nr 167, poz. 1322) regulująca problematykę wypadków przy pracy, wyróżnia również zbiorowy wypadek przy pracy, z którym mamy doczynienia, kiedy w wyniku jednego nagłego zdarzenia o charakterze zewnętrznym wypadkowi ulegnie conajmniej dwóch pracowników.

Nie tylko w pracy

Za wypadek przy pracy uznaje się wypadek, który miał miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pracownik zachowuje prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, również jeżeli uległ wypadkowi w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; w czasie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Polecane

Najnowsze