Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 1

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 1

Warunki zawierania umów

Odpowiedzialnym za przygotowanie ogólnych warunków umów zawieranych ze świadczeniodawcami jest Minister Zdrowia. Wydawane przez niego rozporządzenie opiera się na projekcie sporządzonym przez Prezesa Funduszu.

Podstawową zasadą kontraktowania jest jawność umów. Realizowana jest ona poprzez zamieszczanie na stronie Funduszu (www.nfz.gov.pl) informacji na temat każdej umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Kontrakt składa się z wielu typowych elementów, z których najistotniejsze to:

a. Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

b. Warunki udzielania świadczeń,

c. Kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,

d. Zasady rozpatrywania kwestii spornych,

e. Postanowienie o karze umownej.

Kto?

Pod pojęciem świadczeniodawcy– mogącego ubiegać się o zawarcie umowy z Funduszem – rozumie się:

a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a więc:

• przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

• jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

• instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy o instytutach badawczych,

• fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

• kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

• indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie (pielęgniarskie);

b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;

Jak?

Ustawa przewiduje 2 standardowe i 1 nadzwyczajny tryby zawierania umów. Do zwyczajnych trybów postępowania należą:

a. Konkurs ofert jako procedura najbardziej powszechna,

b. Rozpatrywanie wniosku od podmiotów udzielających świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Trybem nadzwyczajnym są natomiast rokowania.

Na jak długo?

Umowa o udzielanie świadczeń nie może być zawarta na czas nieoznaczony, a kontraktowanie na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Prezesa Funduszu.

Polecane

Najnowsze