Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jako organ państwowy podlega Sejmowi RP (nie jest administracji rządowej). Struktura Państwowej Inspekcji Pracy ma charakter terytorialny i trójszczeblowy. Obejmuje nadzorem i kontrolą wszystkie podmioty, na rzecz których wykonywana jest praca, niezależnie czy są pracodawcami czy nie. W swych działaniach współpracuje z innymi państwowymi i społecznymi organami nadzoru i kontroli.

Struktura organizacyjna

Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Głównego Inspektora Pracy oraz jego zastępców, ustala organizację wewnętrzną PIP, siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy oraz wzory druków do stosowania przez inspektorów pracy. Do kompetencji Marszałka należy także powoływanie członków organu nadzorczego nad Państwową Inspekcją Pracy, czyli Rady Ochrony Pracy, a także określanie zasad reprezentacji w Radzie oraz wysokość diet członków Rady za udział w jej pracach

Inspekcję tworzy 16 okręgowych inspektoratów pracy, obejmujących swoją właściwością terytorialną jedno województwo. Na czele każdego okręgowego inspektoratu pracy stoi okręgowy inspektor pracy i jego dwaj zastępcy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, do zadań Państwowej Inspekcji Pracy m.in. należy: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności; kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców; nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona, przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych, osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów niebędących pracownikami.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy stan rzeczywisty w określonej materii jest zgodny z przepisami prawa prac, natomiast pod pojęciem nadzoru należy rozumieć rozstrzygnięcia władcze (decyzje) wobec podmiotów kontrolowanych. Ustalenia dokonane podczas kontroli stanowią podstawę zastosowania środków nadzorczych.

Kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów.W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo m.in. do: swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego; przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy; żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy; zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją; wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego oraz sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego.

Inspektorzy pracy są uprawnieni również do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia. Ustalenia kontroli dokumentowane są w formie protokołu. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy wydaje decyzje, kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, wnosi powództwa oraz podejmuje inne działania, jeżeli prawo lub obowiązek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów.

Polecane

Najnowsze