Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.2

Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.2

Odnośnie spółki osobowej

Nieco inaczej wygląda kwestia wniosku o wpis połączenia do rejestru, jeżeli jedną z biorących udział w łączeniu się spółek jest spółka osobowa. Jak bowiem stanowi art. 523 § KSH zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki osobowej mają obowiązek zgłosić do sądu rejestrowego połączenie spółek w celu wpisania do rejestru. Jak wskazuje A. Szumański, przepis art. 523 § 1 KSH stanowi lex specialis wobec art. 507 § 1 KSH dlatego też, spółka kapitałowa łącząca się ze spółką osobową nie musi dokonywać zgłoszenia uchwały łączeniowej do rejestru, jeżeli dokonała zgłoszenia wniosku o wpisanie połączenia do rejestru na podstawie art. 523 § 1 KSH.

Inaczej wygląda również kwestia legitymacji do złożenia wniosku, albowiem

w przypadku łączenia per incorporationem, wniosek powinien być zgłoszony przez spółkę przejmującą oraz spółkę przejmowaną, którą jest spółka osobowa. Tak samo

w przypadku fuzji per unionem do zgłoszenia wniosku o wpis połączenia do rejestru zobligowane są wszystkie łączące się spółki.

Podmiotami, które składają wniosek o wpisanie spółki do rejestru w przypadku spółki osobowej są wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki, co expressis verbis wynika z przepisu art. 523 § 1 KSH.

Załączniki

Jak wskazuje dyspozycja art. 491 § KSH spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną może być tylko spółka kapitałowa. W związku z powyższym kwestie dotyczące załączników do wniosku o wpis połączenia do rejestru oraz terminu na wniesienie tego wniosku będzie taki sam, niezależnie od typu spółek uczestniczących w łączeniu. To samo tyczy się kwestii ogłoszenia o połączeniu oraz obowiązków płynących z przepisów art. 507 § 2 i 3 KSH.

Przy zgłoszeniu wniosku o wpis połączenia do rejestru istotna jest kwestia załączników do tego wniosku. W zależności od sposobu łączenia, kwestia ta wygląda nieco inaczej. W przypadku bowiem łączenia per incorporationem mamy do czynienia z podwyższeniem kapitału zakładowego. W świetle przepisów art. 262 § 2 KSH i art. 441 § 2 KSH do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć szereg pism i dokumentów. Jednakże jak twierdzi A. Szumański wszystkie te dokumenty za wyjątkiem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, która jest elementem uchwały łączeniowej, są w przypadku procesu połączenia bezprzedmiotowe. Załączeniu natomiast podlega tekst jednolity umowy albo statut spółki.

W przypadku fuzji per unionem wymaga się, aby do wniosku o wpis połączeniu do rejestru załączyć dokument dotyczący ustanowienia organów spółki, gdzie wyszczególniony zostanie skład osobowy wspomnianych organów. Ponadto należy dołączyć notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu powstałej spółki oraz listę wspólników w przypadku, gdy spółką powstałą w wyniku łączenia jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Należy również dodać, iż w odniesieniu do obu przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych sposobów łączenia się, należy dołączyć zezwolenie organu władzy publicznej, o ile takowe jest wymagane. Wymóg ten wiąże się chociażby z ochroną konkurencji, która może zostać naruszona w przypadku łączenia się spółek, gdy łączny światowy obrót tych spółek w roku obrotowym poprzedzającym połączenie przekracza równowartość 100 000 000 euro, zaś łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polski w takim roku przekracza równowartość 50 000 000 euro (art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 OchrKonkurU). Ponadto organem władzy publicznej wydającym zezwolenie na połączenie może być również Komisja Nadzoru Finansowego.

Termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku o wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców biegnie od dnia podjęcia ostatniej uchwały łączeniowej i wynosi sześć miesięcy. Wskazać należy, iż termin ten ma charakter materialno-prawny, przy czym jego bezskuteczny upływ niesie za sobą drastyczne konsekwencje w postaci utraty mocy uchwały łączeniowej oraz innych czynności dokonanych w opisywanej wyżej fazie menedżerskiej.

Wpis do rejestru

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 KrRejSU wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu. Natomiast z racji przepisu art. 19 ust. 1 KrRejSU sąd wydaje postanowienie na wniosek zainteresowanej spółki, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu, co przy omawianym zagadnieniu ma miejsce w przypadku wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek uczestniczących w łączeniu per unionem (art. 493 § 5 KSH). Należy dodać, iż na podstawie przepisu art. 493 § 2 KSH postanowienie o wpisaniu połączenia do rejestru wydaje sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki, która powstała w wyniku łączenia. Należy również dodać, iż na podstawie art. 23 ust. 1 KrRejSU sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.

Właściwość

Może się zdarzyć, iż ze względu na siedziby łączących się spółek, właściwe będą sądy rejestrowe mające swoje siedziby w innych miejscowościach. Jak wynika

z przepisu art. 507 § 2 KSH, w takiej sytuacji sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej ma obowiązek zawiadomienia z urzędu i niezwłocznie sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmowanej bądź spółek łączących się per unionem o swoim postanowieniu. Kwestia różnej właściwości sądów ma również znaczenie w przypadku wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W tym wypadku, sąd rejestrowy właściwy według siedziby wspomnianych spółek ma obowiązek przekazania akt rejestrowych do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (art. 507 § 3 KSH).

Polecane

Najnowsze