Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego.

Zgodnie z ust. 2 powołanego powyżej przepisu, unormowania zawarte w ust. 1, stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ( tj. decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego wydanej po wstrzymaniu robót budowlanych ).

Przesłanki wydania decyzji przenoszącej decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego warunkami wydania decyzji przenoszącej decyzję o pozwoleniu na budowę jest przyjęcie przez podmiot przejmujący wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgoda strony na rzecz której decyzja ta została wydana oraz złożenie przez przejmującego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku spełnienia powołanych przesłanek, organ administracji architektoniczno – budowlanej jest obowiązany przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na wnioskującego, przy czym winno to nastąpić w drodze decyzji administracyjnej. Rozstrzygnięcie decyzji przenoszącej powinno określać  jaka decyzja, przez kogo i kiedy wydana, i jakiego przedmiotu dotycząca jest przenoszona – por. wyrok NSA, II OSK 404/05 dnia 13.01.2006 r.

Orzecznictwo sądów administracyjnych dopuszcza możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w części objętego decyzją zamierzenia inwestycyjnego, pod warunkiem jednak, że da się ono wyodrębnić i może funkcjonować samodzielnie, przy czym rozstrzygnięcie w takiej sprawie powinno być tak sformułowane, aby jasno z niego wynikało jakie uprawnienia i obowiązki w wyniku przeniesienia przyjmuje osoba przejmująca – por. wyrok NSA, II OSK 679/06 z dnia 25.04.2007 r., oraz wyrok WSA w Gliwicach, I SA/Gl 73/10 z dnia 24.06.2010 r.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu może nastąpić jedynie w odniesieniu do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, co wynika z konieczności przejęcia przez przejmującego wszystkich warunków zawartych w decyzji, o której mowa w art. 28 Prawa budowlanego, tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – por. wyrok NSA, II SA/Ka 2901/01 z dnia 9.12.2003 r.

Zgoda strony na rzecz której decyzja o pozwoleniu na budowę była wydana.

Zgoda na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę jest typowym oświadczeniem woli, tym samym wady złożonego oświadczenia woli należy oceniać biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu Cywilnego – por. wyrok NSA, II OSK 1042/06 z dnia 11.07.2007 r.

Strony postępowania o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 3 Prawa budowlanego, stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Należy przyjąć, że zmiana osoby inwestora nie narusza chronionych interesów właścicieli sąsiednich nieruchomości i nie jest środkiem, który mógłby prowadzić do ponownej oceny bądź wzruszenia pozwolenia na budowę.

Żadna z przesłanek warunkujących przeniesienie pozwolenia na budowę ( tj; zgoda osoby na rzecz której pozwolenie zostało wydane, złożenie przez przejmującego oświadczenia o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykazanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ), nie dotyczy interesów właścicieli sąsiednich działek ani tym interesom nie zagraża – por. wyrok NSA, IV SA 1053/97 z dnia 05.03.1999 r., oraz wyrok WSA w Warszawie, II SA/Wa 1222/07 z dnia 18.04.2008 r.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy adresatem tej decyzji było kilku inwestorów lub gdy ma być ona przeniesiona na rzecz kilku osób, dopuszczalne jest wyłącznie w jednym postępowaniu z udziałem dotychczasowych i nowych inwestorów, którzy są jego stronami w rozumieniu art. 28 k.p.a. – por. wyrok NSA, II SA/GD 420/01 z dnia 10.04.2002 r.

Polecane

Najnowsze