Nabór do Policji, część 1

Nabór do Policji, część 1

Nabór do Policji odbywa się w ramach programu „Rekrut”. Szansę na służbę w Policji mają kandydaci, którzy spełniają podstawowe wymogi formalne:

– posiadanie polskiego obywatelstwa

– posiadanie nieposzlakowanej opinii

– nie bycie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

– korzystanie z pełni praw publicznych

– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia

– posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej oraz gotowość do podporządkowania się jej

– udzielenie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

– uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy osób podlegających kwalifikacji wojskowej)

Wymagane dokumenty

Złożenie dokumentów jest możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, a także w niektórych, wskazanych przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego), komendach miejskich i powiatowych. Kandydat powinien przygotować następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby,

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (do pobrania ze strony komend wojewódzkich i Stołecznej Policji),

– własnoręcznie napisany życiorys (forma opisowa lub CV),

– kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały kandydat przedkłada do wglądu

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały kandydat przedkłada do wglądu,

– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,

– inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Złożenie powyższych dokumentów jest równoznaczne ze wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego. Następnie dokumenty są oceniane pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Ponadto weryfikacji podlegają dane zawarte w kwestionariuszu osobowym. Jeżeli wszelkie informacje podane przez kandydata są prawdziwe, zostaje on zakwalifikowany do rozmowy wstępnej, podczas której zostanie poinformowany o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego, terminach i procedurach. Rozmowa ma charakter wyłącznie informacyjny.

Etapy rekrutacji

1. TEST WIEDZY

Test składa się z 40 pytań z czterema odpowiedziami do wyboru, z czego tylko jedna jest prawdziwa. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Co istotne, wszystkie pytania są umieszczone w bazie pytań na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Ponadto do kolejnego etapu przechodzi każdy kandydat, bez względu na uzyskany wynik.

2. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test polega na pokonaniu toru przeszkód w czasie krótszym niż 1 min 45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność i siłę kandydata. Wyniki czasowe są przeliczane na punkty, jednakowe dla kobiet i mężczyzn. Cały tor przeszkód, jak i sposób jego pokonania, można zobaczyć na filmach zamieszczonych na stronach Komendy Głównej Policji. Należy pamiętać, aby na test sprawnościowy zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz strój i obuwie sportowe.

Niezaliczenie testu sprawnościowego nie jest równoznaczne z przerwaniem procesu rekrutacyjnego. Aby poprawić ten etap należy w terminie od 30 do 60 dni o uzyskania negatywnego wyniku, złożyć oświadczenie o dalszym zainteresowaniu służbą w Policji. W przypadku kolejnego wyniku negatywnego, ponowne złożenie dokumentów i ubieganie się o przyjęcie do Policji jest możliwe po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu.

3. BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania są przeprowadzane w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji i obejmują dwa etapy: indywidualne badanie przed komputerowe oraz rozmowę z psychologiem. Badania mają określić zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność oraz postawę w pracy. Za test można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wynik negatywny przerywa postępowanie kwalifikacyjne i pozwala na ponowne złożenie dokumentów nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

Polecane

Najnowsze