Odpłatne zbycie nieruchomości – a obowiązki podatnika

Odpłatne zbycie nieruchomości – a obowiązki podatnika

W zeznaniu tym podatnik wykazuje:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczony podatek od dochodów, które nie zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe  zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 131 PIT
  2. dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

Zeznanie podatkowe – PIT-39 dostępne jest na stronach ministerstwa:

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/pit_2012/pit-39.pdf

Podatnik składa wyżej określone zeznanie do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 dnia kwietnia następującego po roku podatkowym. Również w tym terminie podatnicy zobowiązani są do zapłaty podatku.

Właściwość urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowym. Jeżeli jednak zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej ustało przed tym dniem znaczenie ma wówczas ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W przypadku osób fizycznych, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, ale osiągają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody (przychody), urzędem skarbowym do którego należy złożyć przedmiotowe zeznanie jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Jeżeli podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym dochody wolne od podatku na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 PIT jednakże nie spełnił wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z niego, tzn. w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, dochód nie został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, podatnik zobowiązany jest do złożenia korekty zeznania podatkowego oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami. Odsetki liczy się od dnia następującego po dniu, w którym upływał termin do zapłaty podatku.

Polecane

Najnowsze