Odszkodowanie za wypadek przy pracy i wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy- obowiązki pracodawcy lub innego podmiotu -część 2

Odszkodowanie za wypadek przy pracy i wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy- obowiązki pracodawcy lub innego podmiotu -część 2

Ustalanie przyczyn wypadku

Za ustalanie przyczyn wypadków odpowiada powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli u pracodawcy nie ma obowiązku działania służby bezpieczeństwa, powoływany jest przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Natomiast jeżeli u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla celów ustalenia możliwości dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanego, najważniejszym zadaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie, czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy. Jeżeli prowadzone jest śledztwo lub dochodzenie i zebrane materiały zostaną udostępnione zespołowi powypadkowemu, ma on obowiązek je wykorzystać.

Przy zdarzeniach zrównanych z wypadkami przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują instytucje właściwe do zgłaszania wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy.

Dokumentacja wypadku

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wzór protokołu powypadkowego został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. 2004 Nr 227 poz. 2298).

Dla wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy nie sporządza się protokołów powypadkowych a kartę wypadku. Właściwy podmiot, do którego zgłoszono zdarzenie ma obowiązek powiadomić na piśmie właściwą terenową jednostę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszczęciu postępowania powypadkowego. Przedstawiciel Zakładu może uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku -nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, właściwe podmioty sporządzają kartę wypadku. Wzór karty można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. 2002 Nr 236 poz. 1992).

Zatwierdzony protokół powypadkowy dla wypadku przy pracy i karta wypadku dla wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy jest podstawą sporządzenia statystycznej karty wypadku przy pracy. Karta statystyczna składa się z dwóch części -pierwsza to część statystyczna, druga to część uzupełniająca. Sporządzenie części statystycznej musi nastąpić w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część statystyczną przekazuje się w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Druga część musi zostać sporządzona w takim terminie, aby możliwe było przekazanie jej nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub sporządzenia karty wypadku. Statystyczna karta wypadku jest przekazywana w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że do wypadku doszło u pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 5 pracowników, który może po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy, przesłać kartę w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Wzór karty można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. 2009 Nr 14 poz. 80 ze zm.)

Pracodawca jest ponadto zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Koszty postępowania i odszkodowania

Koszty postępowania związanego z z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca. Obok jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, jakie może otrzymać pracownik lub członkowie jego rodziny, Kodeks pracy przewiduje dodatkowe świadczenie. Pracodawca wypłaca odszkodowanie pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i w związku z tym doszło do utraty lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Polecane

Najnowsze