Wypłata na konto -obowiązek czy wolny wybór?

Wypłata na konto -obowiązek czy wolny wybór?

 

Zgodnie z artykułem 86 § 3 Kodeksu pracy pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia do rąk pracownika, natomiast inny sposób wypłaty jest dozwolony, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Nie ma więc możliwości, żeby uregulować tę kwestię w regulaminie pracy, zawrzeć jako jednego z postanowień umowy o pracę lub przyjąć oświadczenie ustne od pracownika w sprawie wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe. Również samo przekazanie numeru konta nie może oznaczać dorozumianej zgody na przelewanie całości wynagrodzenia na dany numer rachunku bankowego.

Zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy nie ma charakteru ostatecznego: pracownik może ją zmienić lub cofnąć, co może być związane z likwidacją rachunku bankowego w ogóle lub likwidacją jednego rachunku bankowego i założeniem nowego. Jeżeli natomiast pracodawca proponował pracownikowi wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy i pracownik odmówił a po pewnym czasie chciałby otrzymywać pieniądze na rachunek bankowy, musi skonsultować z pracodawcą czy taka możliwość nadal istnieje i wówczas wyrazić na piśmie zgodę.

Pracodawca nie może jednak wywierać żadnej prasji na pracowniku tylko dlatego, że chce otrzymywać pieniądze do ręki. Posiadanie rachunku bankowego wiąże się bowiem z określonymi opłatami takimi jak opłata za prowadzenie rachunku czy opłata za posiadanie karty bankomatowej i pracodawca nie może zmusić pracownika do ponoszenia dodatkowych kosztów uzyskania wynagrodzenia. Wyjątek stanowi pracownik objęty układem zbiorowym pracy przewidującym wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy.

Decyzja, czy umożliwić pracownikom otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe leży jedynie po stronie pracodawcy. Taki bowiem sposób wypłaty wynagrodzenia jest jedynie odstępstwem od powszechnie przyjętej reguły wypłaty wynagrodzenia pracownikom do ręki. Jeżeli jednak pracodawca decyduje się na taki sposób wypłaty wynagrodzenia, musi dołożyć wszelkiej staranności, żeby niezależnie od banku prowadzącego dany rachunek bankowy, pracownicy otrzymywali wynagrodzenie na konto najpóźniej w dniu, w którym otrzymywaliby wynagrodzenie, gdyby dostawali je do ręki.

Powiązane wyroki Sądu Najwyższego:

Wyrok z dnia 21 lutego 2002 r (I PKN 917/00)

Pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Wyrok z dnia 24 września 2003 r. (I PK 324/02)

Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 k.p.) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 k.p.).

Polecane

Najnowsze