Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

W zakresie PIT określono zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu w związku z objęciem udziałów (akcji) w zamian z wkład niepieniężny w postaci udziałów objętych w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. W takim przypadku, koszty uzyskania przychodu ustalać się będzie w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Ustawa wprowadza również zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. W takim przypadku, koszt uzyskania przychodów ustalać się będzie na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Tą samą zasadę ustalania kosztów uzyskania przychodu stosować się będzie w przypadku umorzenia udziałów.

Ponadto ustawa wprowadza obowiązek sporządzania wykazu składników majątku na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. Obowiązek ten będzie dotyczył również przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych.

Również w zakresie CIT wejdą w życie zasady ustalania wartość poszczególnych składników majątku spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Wartość poszczególnych składników ustalać się będzie na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień przekształcenia. W życie wejdą także zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku jednoosobowej działalności gospodarczej, a nabytych w wyniku tego przekształcenia.

Jeżeli te rzeczy lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wówczas za koszt uzyskania przychodu przy zbyciu uważać się będzie wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast za wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową uważać się będzie:

(a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,

(b) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.

Przy ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, w odpisach amortyzacyjnych pomniejszających te koszty należy uwzględnić również odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zakresie amortyzacji obowiązywać będzie wymóg uwzględnienia w tym zakresie dotychczasowej wysokości odpisów oraz obowiązek kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez podmiot przekształcony.

Dodatkowo w związku z wprowadzeniem możliwości przekształcenia przedsiębiorcy działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową wprowadzone zostały zmiany w Ordynacji podatkowej, w zakresie odpowiedzialności za zaległości podatkowe takiego przedsiębiorcy. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oprócz zmian związanych z możliwością przekształcenia przedsiębiorcy działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową ustawa wprowadza do ustaw o podatkach dochodowych przepisy dotyczące opodatkowania stron umowy leasingu konsumenckiego. Ułatwienia w kontaktach administracji z obywatelem polegają na wprowadzeniu do ordynacji podatkowej reguły, zgodnie z którą organy podatkowe mają obowiązek przekazywania innym organ informacji potwierdzających dane o dochodach zgłaszanych w formie oświadczeń.

Ponadto organy podatkowe nie mogą żądać od podatnika potwierdzenia danych, do których mają dostęp, a przypadku kierowania tego rodzaju żądań organy są zobowiązane wskazać przepis prawa wymagający potwierdzenia określonych danych.

Polecane

Najnowsze