Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia – aspekty praktyczne

Jak przygotować oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia

Podobnie jak w przypadku rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem, pracodawca jest obowiązany doręczyć na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy z winy pracownika wskazanym jest, aby oprócz podania podstawy prawnej odnoszącej się do przyczyn rozwiązania, opisać sytuację, która przesądziła o podjęciu takiej decyzji. Należy pamiętać, że im dokładniej pracodawca opisze przewinienia pracownika, które jest w stanie udowodnić, tym mniejsze szansę na wygraną pracownika, jeśli odwoła się do sądu pracy. Przykładowo, jeżeli pracownik notorycznie się spóźniał do pracy lub często opuszczał bez powodu miejsce pracy, warto to opisać, jako dowód zachowując księgę wyjść czy wydruk z systemu rejestrującego godziny wejść i wyjść pracowników do budynku na podstawie kart magnetycznych. Jeżeli pracownik używał mienia służbowego do prywatnych celów i w ten sposób działał na szkodę pracodawcy warto zachować np. bilingi telefoniczne czy dokumentację związaną z wykorzystaniem samochodu służbowego. Dowodem może być również wyrok sądu skazujący pracownika za przestępstwo popełnione na szkodę pracodawcy.

Przyczyna rozwiązania umowy bez wypowiedzenia musi być skonkretyzowana i wyczerpująca, zatem pracodawca nie może liczyć na korzystny dla siebie wyrok sądu, jeżeli nie jest w stanie wykazać, że pracownik naruszał elementarne zasady obowiązujące w zakładzie pracy. Pracodawca nie może w ocenie pracowników i ich przydatności kierować się subiektywnymi odczuciami, tylko opierać się na udokumentowanych faktach.

Ograniczenia rozwiązywania umów bez wypowiedzenia

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ustawodawca nie przewidział ograniczeń w doręczaniu oświadczeń pracownikowi, za wyjątkiem terminu w jakim pracodawca może podjąć takie działania wobec pracownika. Może to nastąpić w terminie 1 miesiąca od momentu powzięcia przez pracodawcę wiedzy o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Istotnym jest fakt, że zmiana osoby pracodawcy czy składu organu zarządzającego nie wpływa na przywrócenie biegu terminu możliwości rozwiązania umowy z winy pracownika. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2002 roku (I PKN 389/01).

Jeżeli do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dochodzi bez winy pracownika, z powodów wymienionych w artykule 53 § 1 Kodeksu pracy, przewidziane są ograniczenia możliwości wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Nie jest również możliwe rozwiązanie w ten sposób umowy o pracę, jeżeli pracownik stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika wskazać należy losowy charakter tego zdarzenia nieprzesądzającego o dalszej przydatności pracownika dla danego pracodawcy w późniejszym czasie. Dlatego też ustawodawca postanowił, iż pracodawca powinien zatrudnić w miarę możliwości pracownika, z którym rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, o ile pracownik w okresie 6 miesięcy od rozwiązania z nim umowy zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn.

Polecane

Najnowsze