Administracyjna kara pieniężna w prawie ochrony przyrody

 Administracyjna kara pieniężna w prawie ochrony przyrody

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wójt, burmistrz lub prezydent miasta są podmiotami uprawnionymi do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Za co kara?

Konsekwencjami, w pierwszej kolejności zostaną obciążone osoby, które poprzez niewłaściwe wykonywanie robotów ziemnych czy też nieprawidłowe wykorzystanie urządzeń mechanicznych (np. koparek), technicznych, czy chemicznych doprowadziły do zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.       Następnie płacić będą Ci, którzy usunęli drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia oraz Ci, którzy przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych doprowadzili do zniszczenia terenów zieleni, drzew, krzewów.

Ile?

Jak już wspomniano, wysokość kary, to trzykrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, ustalonej na podstawie określonych stawek. Co jednak jeżeli po drzewie nie ma ani śladu? To znaczy, jak przebiega postępowanie, kiedy pień drzewa został wykarczowany lub niemożliwym jest ustalenie rodzaju drzewa?  W przypadku drzewa, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50% ! W przypadku krzewów, jeżeli usunięto gałęzie i korzenie, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, jednak już bez restrykcyjnego powiększania danych o 50 %.

Terminy płatności

Uiszczenie administracyjnej kary pieniężnej powinno nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym decyzja w sprawie stała się ostateczna. Oczywiście, jest możliwość rozłożenia kary na raty, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz pod warunkiem, iż wniosek został złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Jak uniknąć kary?

Ustawa daje możliwość niezapłacenia kary. Termin płatności odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa oraz, co ważne jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. Jeżeli drzewa lub krzewy szczęśliwie zachowały żywotność kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary.

Reasumując, nawet jeżeli przypadkiem zdarzy nam się wyciąć pół ogrodu bez wymaganego zezwolenia lub nasze umiejętności ogrodnicze pozostawiają wiele do życzenia, należy pamiętać, że karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli odtworzymy w najbliższym okresie wegetacyjnym zniszczony teren zielony. Nadto, ustawodawca odracza termin płatności kary, jeżeli istnieje możliwość utrzymania żywotności drzewa lub krzewu. Jak widać, w zakresie ochrony drzew i krzewów kluczowym jest utrzymywanie  elementów przyrody w ich niezmienionym stanie oraz dążenie do odnawiania usuniętych składników, nie zaś nakładanie wysokich kar pieniężnych.

Polecane

Najnowsze