Sprostowanie świadectwa pracy

Sprostowanie świadectwa pracy

Żeby zmienić treść

Jeżeli pracownik stwierdzi błędy lub informacje niezgodne ze stanem faktycznym w świadectwie pracy, może w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania świadectwa wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. Pracownik może żądać usunięcia oczywistych omyłek pisarskich (np. Kowaslki zamiast Kowalski, błędna data urodzenia), błędów rzeczowych (np. stanowisko pracy czy wymiar wykorzystanego urlopu i przysługującego ekwiwalentu) oraz umieszczenia dodatkowych informacji, które uwzględnia się w świadectwie pracy na wniosek pracownika.

 

Po otrzymaniu wniosku od pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca może przychylić się do wniosku poprzez wydanie nowego świadectwa pracy lub rozpatrzyć wniosek negatywnie. Pracodawca ma na dokonanie tych czynności 7 dni od dnia doręczenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku. W przypadku braku stanowiska pracodawcy w sprawie sprostowania świadectwa, należy przyjąć, że został on rozpatrzony negatywnie, ponieważ pracownik nie zrealizował swojego celu jakim jest wydanie świadectwa pracy o zmienionej treści.

 

Zgodnie z artykułem 97 § 2 1 Kodeksu pracy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie wystąpić do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Sądem pracy właściwym dla rozpatrzenia tej sprawy jest sąd pracy właściwy dla pracodawcy.

Odszkodowanie

Jeżeli pracownik poniósł szkodę z powodu niewydania w terminie lub wydania wadliwego świadectwa pracy, przez co pozostawał bez pracy, przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę. Odszkodowanie to może być jednak wypłacone w wysokości wynagrodzenia za okres maksymalnie sześciu tygodni pozostawania bez pracy, z powodu braku lub wadliwości świadectwa pracy.

Jeżeli pracownik wystąpi o takie odszkodowanie i sąd orzeknie o przyznaniu pracownikowi odszkodowania stanowi to podstawę do zmiany lub wydania świadectwa pracy.

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy kilkakrotnie orzekał w sprawach dotyczących świadectw pracy, m. in.:

-Wyrok z dnia 2 czerwca 2006 r. I PK 250/05

„ Roszczenie o sprostowanie świadectwa pracy nie wyłącza interesu prawnego w ustaleniu rzeczywistej treści stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).”

-Wyrok z dnia 26 maja 2000 r. I PKN 677/99

„Zmiana przez pracodawcę w świadectwie pracy daty rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony na datę wcześniejszą i niedopuszczenie pracownika do wykonywania pracy może być uznane za rozwiązanie tej umowy z naruszeniem prawa (art. 59 KP).”

-Postanowienie z dnia 27 lutego 1997 r. I PZ 4/97

„Dla uznania niedopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy (art. 393 pkt 6 KPC) jest bez znaczenia, czy żądanie sprostowania zastosowanego trybu rozwiązania stosunku pracy może być przedmiotem samodzielnego roszczenia, czy też musi być przez pracownika dochodzone równocześnie z roszczeniem o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.”

Polecane

Najnowsze