Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – obowiązki sprzedawcy

Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – obowiązki sprzedawcy

Artykuł, jako pierwszy z cyklu, porusza kwestię odpowiedzialności za produkt konsumpcyjny, która została uregulowana w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr. 141 poz. 1176 z późn. zm.).

Na sprzedawcę – podmiot prowadzący zorganizowaną działalność, a przez to uprzywilejowany w stosunkach z konsumentem, przepisy ustawy nakładają szereg obowiązków.

CENA

Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest podanie do wiadomości kupującego ceny oferowanego mu towaru konsumpcyjnego, którego kupnem jest zainteresowany oraz wskazanie jego ceny jednostkowej w celu umożliwienia łatwego porównania wydatku związanego z zakupem dobra tego samego rodzaju oferowanego przez różnych producentów.

INFORMOWANIE

Na sprzedawcy ciąży obowiązek udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności obowiązek ten obejmuje podanie nazwy towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne dane szczegółowo określone w odrębnych przepisach. Wymienione informacje powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone (w przypadku, gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie), tak by kupujący mógł bez trudu się z nimi zapoznać. W pewnych przypadkach obowiązek może zostać ograniczony do umieszczenia w miejscu sprzedaży towaru informacji podającej jego nazwę i główną cechę użytkową oraz wskazania producenta lub importera.

Co więcej sprzedający zobowiązany jest na żądanie kupującego wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Kolejnym obowiązkiem jest zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru odpowiedniego towaru konsumpcyjnego, a następnie sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

WYDANIE TOWARU

Po zawarciu umowy sprzedawca zobowiązany jest do wydania kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkich elementów jego wyposażenia oraz instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów wymaganych przez odrębne przepisy. Należy zwrócić uwagę, by dokumenty te były sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Sprzedawca nie ma bowiem prawa odmówić wydania choćby takich dokumentów jak instrukcja montażu czy obsługi napisanych po polsku, usprawiedliwiając się dołączeniem do towaru takowych sporządzonych w innym, nawet znanym nam, języku. Jest to jedno z uprawnień, o którym kupujący często zapominają. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się jedynie do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

Polecane

Najnowsze