Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz irlandzkiego pracodawcy.

Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz irlandzkiego pracodawcy.

W związku z zadanym powyżej pytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę osiąganych przez osobę fizyczną zamieszkującą na terytorium kraju,  z tytułu pracy świadczonej zarówno dla podmiotu zagranicznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

ust. 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)   posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dodatkowo w związku z art. 3 ust. 2b updof za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3)  działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Jednocześnie uwzględniając art. 4a ww. ustawy przytoczone artykuły stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy rządami Polski i Irlandii:

art. 15 (praca najemna) 1. Z uwzględnieniem postanowień artykułów 16, 18, 19 i 21 pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiągane z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym tego drugiego Państwa,

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Metoda unikania podwójnego opodatkowania została wyrażona w art. 24 ust 1. umowy, zgodnie z tym artykułem: w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

a)  jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Irlandii, lub otrzymuje dywidendy, których dotyczą postanowienia artykułu 10 ustęp 3, to Polska zwolni od podatku taki dochód lub dywidendy;

b)  jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ustęp 2 i artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Irlandii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równiej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Irlandii. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku, jaka została wyliczona przed dokonaniem odliczenia, która odnosi się do dochodu osiągniętego w Irlandii.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając założenia, że:

– podatnik zamieszkuje w Polsce,

– miejscem jego zatrudnienia jest Irlandia,

– miejsce wykonywania pracy jest Polska,

należy stwierdzić, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego oraz postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskiwane wynagrodzenie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych w Polsce.

Dodatkowo  warto zwrócić uwagę na zapisy art. 44 ust. 1a updof:

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

1)   ze stosunku pracy z zagranicy,

2)   z emerytur i rent z zagranicy,

3)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

– są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy,

według zasad określonych w ust. 3a. […]

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Polecane

Najnowsze