Skarga na czynności komornika w postępowaniu sądowym

Skarga na czynności komornika w postępowaniu sądowym

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (tj: art.758-1088)skarga ma służyć na działanie lub zaniechanie działania komornika które jest  sprzeczne z przepisami procesowymi .Zaskarżyć również można odmowę dokonania  czynności od której komornik  był zobowiązany na mocy prawa. Osoba składająca skargę nie musi poprzedzać ją wnioskiem do komornika  , jeżeli czynność komornika była bezpodstawna ze skargą można od razu wystąpić do Sądu .

Skargę może wnieść strona postępowania lub inna osoba której prawa zostały naruszone , skarga przysługuje głównie :

– wierzycielowi – wnioskodawca postępowania

-dłużnikowi

-innej osobie – której prawa zostały naruszone  działaniami lub zaniechaniem komornika.

Art. 126 i nast. KPC normują że skarga na czynność komornika  powinna spełniać wymagania pisma procesowego oraz określić  zaskarżone działanie lub czynność.

Aby skarga  została uwzględniona musi spełniać odpowiednie wymogi formalne tj:

-oznaczenie Sądu  do którego ma zostać wniesiona

-oznaczenie stron postępowania czyli wierzyciela i dłużnika

-oznaczenie rodzaju pisma

-wskazanie sygnatury postępowania egzekucyjnego

-określenie zaskarżonej czynności  lub zaniechania

– wniosek o zmianę lub uchylenie zaskarżonej czynności  lub jej zaniechania

– uzasadnienie skargi wraz ze wskazaniem dowodów

-podpis strony ( własnoręczny )

-ewentualne załączniki do pisma

 Skargę należy wnieść do Sądu Rejonowego właściwego przy którym działa dany komornik. Jeżeli złożymy skargę w niewłaściwym Sądzie skutkować to będzie jej odrzuceniem .Sąd wówczas przekaże skargę do Sądu właściwego , należy jednak zaznaczyć że w tym czasie może upłynąć termin jej wniesienia. Skargę należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia czynności lub jej zaniechania której skarga dotyczy. W przypadku gdy strona nie została poinformowana o terminie , czy też nie była obecna przy takiej czynności  termin  liczy się od dnia zawiadomienia  lub od dnia o którym strona została poinformowana o tej czynności. Jeżeli wniesiona skargę po wskazanym terminie zostanie ona odrzucona.

Dodatkowo ustawodawca przewiduje wniesienie skargi w innych terminach  tj:

– jeżeli skarga dotyczy zaniechania umorzenia postępowania egzekucyjnego – taka skarga może zostać  złożona w każdym czasie

– jeżeli skarga dotyczy czynności komornika w toku licytacji nieruchomości – może zostać wniesiona natychmiast w formie ustnej lub sędziemu nadzorującemu  licytację

-jeżeli skarga dotyczy udzielenia przybicia w licytacji ruchomości – może zostać złożona jeszcze w trakcie takiej licytacji i zostanie dołączona do protokołu

W myśl art. 98 i nast. KPC wniesienie skargi na czynności komornika wiąże się z uiszczeniem opłaty stałej określonej kwotowo na sumę 100zł .Jeżeli jesteśmy stroną w postępowaniu ( wierzycielem lub dłużnikiem) możemy  domagać się od drugiej strony zwrotu kosztów postępowania związanego z wniesieniem skargi. Właściwy Sąd w sprawie rozpatrzy wniosek i uzasadni zwrot kosztów. Odwołując się do Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  tj: art. 25 ust 1 pkt.1 oraz art. 102 ust. 1-2 , możemy ubiegać się o zwolnienie z opłaty za skargę .warunkiem zwolnienia jest  uzasadnienie dotyczące stanu majątkowego strony wskazując przy tym sytuację materialną. Wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w Sądzie. Formularz oświadczenia  jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Postępowanie związane z rozpatrzeniem skargi następuje przez badanie jej pod względem formalnym , w przypadku wystąpienia braków formalnych  strony zostaną o tym fakcie powiadomione i wezwane do ich uzupełnienia .Jeżeli skarga jest wolna od braków formalnych zostaje skierowana do Komornika , który sam uwzględnia skargę albo sporządza pisemne uzasadnienie zaskarżonej czynności i przekazuję sprawę wraz z aktami do sądu. Skarga rozpoznana jest na posiedzeniu niejawnym , bez udziału stron , w terminie tygodniowym od momentu jej wpływu do sądu. Rozstrzygnięcie sprawy  następuje w formie postanowienia w którym skargę uwzględnia się lub oddala. W przypadku gdy  skarga zostaje uwzględniona  sąd postanawia o uchyleniu albo zmianie czynności komornika , a jeżeli  zaskarżono  zaniechanie czynności wówczas sąd  może nakazać komornikowi jej wykonanie.

Polecane

Najnowsze