Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi1

Art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. 2012 poz. 270 t. j.) ( zwana dalej: ppsa) wylicza podmioty uprawnione do złożenia skargi. Uprawnionym do złożenia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Znaczenie interesu prawnego było przedmiotem wyjaśnień na gruncie doktryny i orzecznictwa sądowego. Istotą interesu jest jego związek z konkretną normą prawną, na podstawie której konkretny podmiot jest uprawniony do wniesienia skargi administracyjnej.  Legitymacja do wniesienia skargi oparta jest na przepisach prawa materialnego.

Innymi podmiotami uprawnionymi do wniesienia skargi na gruncie przedmiotowego przepisu są:

prokurator;Rzecznik Praw Obywatelskich;Rzecznik Praw Dziecka;Organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Art. 50 §2 ppsa poszerza zakres podmiotów wskazanych w poprzednim przepisie o podmioty uprawnione do wniesienia skargi na podstawie innych ustaw.

Przepisy mające charakter lex specialis względem artykułu 50 ppsa są przepisy ustawy o samorządzie gminnym uprawniające organ nadzoru (wojewoda, Regionalna izba Obrachunkowa) do zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał organów gminy.

Obowiązek wyczerpania środków prawnych przewidzianych w postępowaniu administracyjnym2

Art. 52 § 1 ppsa stanowi, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Przez pojęcie wyczerpani e środków zaskarżenia należy rozumieć sytuacje, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W sytuacji gdy ustawa nie przewiduje zastosowania powyższych środków prawnych skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Od zasady wyczerpania środków prawnych ustawa przewiduje wyjątki. Obowiązku tego nie muszą dopełnić prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Termin do wniesienia skargi

Ustawa przewiduje, co do zasady 30 dniowy termin do wniesienia skargi od daty doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu. W przypadku, gdy stronie nie przysługiwał środek zaskarżenia termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od daty doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub 60 dni od wezwania organu do usunięcia naruszenia w przypadku braku odpowiedzi ze strony organu.

Tryb wniesienia skargi4

Skargę do WSA wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem zaskarżenia. Organ przekazuje skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Organ posiada pewne kompetencje samokontrolne. Organ w ramach swych uprawnień może w całości uwzględnić skargę stwierdzając, że jego działanie lub bezczynność miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Treść skargi5

Podstawowym obowiązkiem skarżącego jest ujęcie w skardze wszystkich elementów przewidzianych dla pisma procesowego.

Art. 46 ppsa stanowi, iż pismo powinno zawierać:

Oznaczenie sądu, do którego jest skierowaneImię i nazwisko lub nazwę stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.Oznaczenie miejsca zamieszkania skarżącego (tylko w pierwszym piśmie) a w pozostałych pismach oznaczenie sygnatury aktOznaczenie rodzaju pismaTreść pismaPodpis strony, jej pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowegoWymienienie załączników (np. pełnomocnictwo, jeśli pismo wnosi pełnomocnik)

Skarga ponadto powinna zawierać następujące elementy:

Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

Oznaczenie organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy;

Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;

Polecane

Najnowsze