Orzeczenia, ugody i akty notarialne, które mogą podlegać egzekucji.

Orzeczenia, ugody i akty notarialne, które mogą podlegać egzekucji.

Orzeczenie referendarza

Ustawodawca zdecydował się poszerzyć kompetencje referendarza sądowego. Zgodnie z art. 471 k.p.c. referendarz może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzanych mu czynności referendarz ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. W związku z tym referendarz może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Wyrok sadu polubownego i ugoda zawarta przed takim sądem

Spory, które wynikną między stronami stosunku prawnego mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. Aby taki spór został poddany pod ocenę sądu polubownego konieczna jest umowa stron, tzw. zapis na sąd polubowny, w którym wskazany jest przedmiot spor a także stosunek prawny z którego ten spór wyniknął lub może wyniknąć. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc wyroku wydanego przez sąd powszechny i co więcej nie jest wymagane stwierdzenie wykonalności takich aktów przez sąd państwowy. W związku z powyższym wyroki i ugody zawarte przed sądem polubownym stanowią odrębną grupę tytułów egzekucyjnych.

Ugoda przed mediatorem

Mediację można przeprowadzić na podstawie umowy stron albo na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Jest to dobrowolna forma rozwiązywania sporów pomiędzy stronami stosunków prawnych. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, ale dopiero po zatwierdzeniu jej przez sąd powszechny.

Inne orzeczenia , ugody i akty

Do omawianej grupy, aktów które mogą podlegać egzekucji należy zaliczyć: bankowy tytuł egzekucyjny, ugoda zawarta przed geodetą dokonującym ustalenia granic , w razie sporu co do przebiegu linii granicznych ma również moc ugody zawartej przed sądem, wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanie na jej poczet przez wierzyciela jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego, wyciąg z listy wierzytelności wraz z wypisem prawomocnego postanowienia zawierającego układ w postępowaniu naprawczym, który jest tytułem egzekucyjnym przeciwko przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością. Warto również nadmienić że tytuły wykonawcze mogą pochodzić również od organów administracyjnych i tak administracyjne tytuły wykonawcze obejmujące m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne czy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią tytuły egzekucyjne w rozumieniu regulacji kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7.02.1997 r., sygn. IICZP 1/97 „wydana w trybie art. 160 k. p. a. ostateczna decyzja administracyjne, na mocy której przyznano stronie odszkodowanie stanowy tytuł egzekucyjny podlegający wykonaniu w drodze sądowej.”

Akty notarialne

Punkt 4 § 1 art. 777 k. p. c. wskazuje, że tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji. Art. 777 k. p. c. poza tym, że wskazuje na akt notarialny jako tytuł egzekucyjny wskazuje jeszcze jego cechy, którymi powinien się charakteryzować. W rozumieniu omawianego artykułu kodeksu postępowania cywilnego akt notarialny powinien zawierać, oznaczenie dłużnika i wierzyciela, oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, określenie przedmiotu świadczenia a także termin spełnienia świadczenia. W tym momencie należy zastanowić się nad problemem, czy jeżeli wierzyciel wystąpi o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, to czy sąd uprawniony jest do badania ważności i skuteczności czynności prawnej leżącej u podstaw wydania takiego aktu? Sąd Najwyższy rozstrzygał ten problem i w uchwale z dnia 7.03.2008 r., sygn. III CZP 155/07 wskazał, że „w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji nie jest dopuszczalne badanie ważności czynności prawnej.” Takie stanowisko przyjęła też duża część doktryny i jest ono w pełni akceptowalne. Zaś na podstawie punktu 5 omawianego artykułu można wskazać cechy konstytutywne aktu notarialnego na podstawie którego wierzyciel ma prawo prowadzić przeciwko dłużnikowi egzekucję. Jest to inna sytuacja niż w punkcie 4 gdzie dłużnik sam, dobrowolnie poddawał się egzekucji. W związku z powyższym, akt notarialny wskazany w art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. powinien zawierać: określenie dłużnika i wierzyciela, oznaczenie świadczenia pieniężnego, określenie warunków upoważniających do prowadzenia egzekucji oraz określenie terminu w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Nie należy pomijać również punktu 6 § 1 art. 777 k.p.c., który wskazuje jakie wymogi powinien spełniać akt notarialny, a mianowicie powinien zawierać określenie stron aktu, oświadczenie właściciela nieruchomości albo wierzyciela wierzytelności obciążonej hipoteką niebędącego dłużnikiem osobistym o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, określenie wysokości wierzytelności podlegającej zaspokojeniu, określenie warunków upoważniających wierzyciela do prowadzenia egzekucji a także określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Podsumowanie

Na zakończenie warto również wspomnieć o § 2 art. 777 k.p.c., który wskazuje że oświadczenie dłużnika w przypadkach punktów 4 i 5 może nastąpić odrębnym akcie notarialnym. Jest to przepis jedynie o charakterze porządkującym. Warto zauważyć, że na podstawie tytułu wykonawczego jakim jest akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności można dochodzić jedynie kwoty wymienionej w tym akcie a nie rzeczywistej należności uzgodnionej przez strony stosunku prawnego.

Polecane

Najnowsze