Partnerstwo publiczno-prywatne: korzyści

Partnerstwo publiczno-prywatne: korzyści

Korzyści płynące z partnerstwa publiczno-prywatnego wiążą się przede wszystkim z wejściem sił rynkowych w realizację przedsięwzięć, które bez udziału przedsiębiorcy bądź przedsiębiorcy zagranicznego, realizowane byłyby samodzielnie przez organy władzy publicznej. Takie działanie zasad rynkowych, zarówno w procesach wewnętrznych jak i zewnętrznych w wykonywaniu zadań publicznych, jest korzystne zarówno dla strony publicznej, jak i prywatnej. Potwierdzeniem licznych zalet partnerstwa publiczno-prywatnego są doświadczenia krajów, w których ta forma współpracy wykorzystywana jest w praktyce od dawna.

Korzyści strony publicznej

Przede wszystkim umożliwia ona realizację celów publicznych w sytuacji ograniczonej dostępności środków finansowych, którymi dysponuje władza publiczna. Realizacja wielu inwestycji staje się możliwa dzięki kapitałowi posiadanemu przez stronę prywatną. W związku z tym zadania publiczne realizowane są także szybciej – przedsiębiorca bądź przedsiębiorca zagraniczny, realizujący takie zadanie zainteresowany jest w jego jak najszybszym wykonaniu, to on jest obarczony odpowiedzialnością np. za projekt i budowę obiektów infrastrukturalnych. Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych w stosunku do tych, które władza publiczna poniosłaby realizując dane zadanie samodzielnie. Projekty, które wymagają świadczenia usług w zakresie funkcjonowania i utrzymania, stanowią dla sektora prywatnego silną zachętę do minimalizacji kosztów przez cały okres trwania projektu, co jest z natury trudne do osiągnięcia w ramach ograniczeń tradycyjnego budżetowania sektora publicznego. Taka współpraca obu sektorów pozwala ponadto na lepszą alokację ryzyka – umożliwia obarczenie główną odpowiedzialnością tę stronę, która ma większe możliwości w zakresie zarządzania projektem przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Służy to nie tyle maksymalizacji przeniesienia ryzyka, co raczej na jego optymalizacji. Jednocześnie taka jego alokacja jest zachętą dla strony prywatnej do nieustannego zwiększania efektywności w dziedzinie zarządzania i wdrażania nowych projektów. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny otrzymuje pełną sumę określoną w kontrakcie zawartym z organem władzy publicznej tylko wtedy, gdy w sposób ciągły spełnia wszystkie wymagania i normy w odniesieniu do danej usługi. Korzyścią wynikającą z partnerstwa publiczno-prywatnego jest lepsza jakość świadczenia, jak pokazują doświadczenia innych państw. Wymienia się różne przyczyny tego stanu rzeczy. Może to wynikać z lepszej integracji usług z aktywami towarzyszącymi, oszczędności skali, innowacji w świadczeniu usług lub z realizacji zachęt i kar uwzględnianych zwyczajowo w umowie partnerstwa. Dla strony publicznej niewątpliwą korzyścią jest to, że urzędnicy mogą skoncentrować swoją uwagę nie na zarządzaniu, a na planowaniu zadań publicznych oraz kontroli procesu ich realizacji.

Korzyści przedsiębiorcy

Strona prywatna otrzymuje korzyści wynikające z ustaleń kontraktowych. Decydując się na realizację danego zadania publicznego analizuje jego opłacalność finansową i w sytuacji, kiedy jej wynik jest dla przedsiębiorcy zadowalający przystępuje do jego wykonania. Niewątpliwie partnerstwo takie umożliwia przedsiębiorcom rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności, z zatem i wzrost przychodów i zysków. Ponieważ strona publiczna jest jednym z najpewniejszych kontrahentów strona prywatna uzyskuje pewność stałego otrzymywania środków finansowych.

Partnerstwo publiczno-prywatne, jeśli chodzi o Polskę, jest stosunkowo nowym sposobem realizacji zadań publicznych, wartym rozważania przez przedsiębiorców.

Polecane

Najnowsze