Podatek należny przy sprzedaży premiowej

Podatek należny przy sprzedaży premiowej

Sprzedaż premiowa jest jednym z działań promocyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Działanie to polega na przekazywaniu kontrahentom określonej, pewnej nagrody w zamian za nabycie towarów o określonej wartości. Przekazywane w ten sposób nagrody przyjmują postać nieodpłatnie przekazanych towarów. Nie dochodzi tutaj jednak do zwiększenia ceny jednostkowej głównego przedmiotu transakcji. Przykładem sprzedaży premiowej może być m.in. dodatnie do określonej liczny napojów paczki orzeszków, dodanie do określonej wartości tankowanego paliwa płyn do spryskiwaczy gratis. Przekazanie „gratisu”, nagrody następuje jedynie w przypadku spełnienia ściśle określonych warunków przez kontrahenta.

Z tytuły zakupu przedmiotów przekazywanych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę akcji promocyjnej przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust 1. „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego…”.

Problem pojawia się w odniesieniu do podatku należnego. Z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że z dostawą towarów utożsamia się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem m.in. wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wiadomo opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. dostawa towarów.

Z przedstawionego artykułu można wywnioskować, że towary przekazane w ramach sprzedaży premiowej związane są z prowadzonym przedsiębiorstwem, a co za tym idzie nie mieszczą się w zakresie przytoczonego powyżej artykułu. Z drugiej strony podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionych produktów, które są następnie przedmiotem przekazywanym w ramach akcji promocyjnej.

Niektóre organy z uwagi na wykładnie przytoczonego art. 7 ust. 2 uznają, że nieodpłatne przekazanie towarów w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Również z uwagi na fakt, że podatek VAT swoim ciężarem obciąża zawsze ostatecznego konsumenta. Takie stanowisko zostało przyjęte m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 20.10.2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, syng. akt IPPP3-443-631/09-2/JF „Przy wykładni przedmiotowych przepisów ustawy należy wziąć pod uwagę zasadę racjonalności ustawodawcy oraz interpretować przepis art. 7 ust. 2 w zestawieniu z art. 7 ust. 3 ustawy. Skoro z zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ustawodawca wyłączył (na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy) jedynie przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (które w przypadku Spółki niewątpliwie związane są z prowadzonym przedsiębiorstwem), to należy uznać, iż opodatkowaniu podlegają wszelkie inne przekazania towarów pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części – niezależnie od tego, czy miało ono miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy też poza nią.”

Drugie prezentowane przez organy podatkowe stanowisko opowiada się za traktowaniem nieodpłatnego przekazania towarów w ramach sprzedaży premiowej jako nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Towary przekazywane jako nagrody można powiązać ze ściśle określoną transakcją – sprzedażą towaru bądź usługi na określoną kwotę. Stanowisko przyjęte w Interpretacji Indywidualnej z dnia 26.08.2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. akt IPPP1-443/S/227/08-7/JL „Według Spółki, w opisanym wyżej stanie faktycznym, przekazanie produktów gratis uczestnikowi akcji nie stanowi przekazania towarów bez wynagrodzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT, ani też darowizny, ponieważ jest realizowane w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa przez wnioskodawcę. Klient nie mógłby uzyskać bezpłatnego produktu, jeśli nie zakupiłby w Spółce na określoną wartość innych towarów. Ponadto przekazanie gratisu następuje w wyniku spełnienia obowiązku płynącego z powstałego stosunku cywilnoprawnego o charakterze zobowiązaniowym pomiędzy Spółką a otrzymującym (kupującym). Spółka, dzięki takiej akcji oczekuje w zamian od klienta określonych zachowań, które w przyszłości mają przyczynić się do zwiększenia zakupów przez niego w Spółce, z czym wiąże się zawsze wzrost osiąganych przychodów przez wnioskodawcę.”

W proponowany projekcie nowej ustawy o podatku od towarów i usług wszelkie wątpliwości podatników zostają rozwiane. Zmianie ulegnie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Obecny zapis zostanie zastąpiony:

„Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszeń,
  2. wszelkie darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo, w całości lub części, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.”

Proponowana zmiana nie budzi żadnych wątpliwości, że przekazane towary w ramach sprzedaży premiowej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Polecane

Najnowsze