Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych tj. sprawach związanych z działalnością organów władzy publicznej. Prawo do otrzymania takiej informacji posiada zgodnie z w/w ustawą każdy, kto złoży wniosek o jej udostępnienie, przy czym wnioskodawca nie musi wykazywać żadnego interesu czy to prawnego, czy też faktycznego w uzyskaniu informacją będącej informacją publiczną.

Charakterystyka pojęcia informacja publiczna.

Ustawa nie konkretyzuje pojęcia informacji, czy też sprawy publicznej. Posiłkując się orzecznictwem sądów administracyjnych informacjami publicznymi są zasadniczo te informacje, które są wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz informacje które się do nich odnoszą. Przy czym coraz częstszy w orzecznictwie administracyjnym staje się pogląd, że nie tylko dokumenty ściśle wytworzone przez organ administracji, ale również informacje pozyskane na podstawie których zobowiązany do udzielenia informacji takową wytworzył, również stanowią informację publiczną. Oznacza to, że zasadniczo akta sprawy administracyjnej, czy to będącej w toku, czy też zakończonej stanowią informacje publiczną, jedynie zakres jej udzielenia każdorazowo zostanie oceniony w odniesieniu m.in. do ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa czy też tajemnicy służbowej.

Ochrona danych osobowych.

Ochrona danych osobowych jest przesłanką do odmowy udostępnienia tego typu informacji publicznej, która mogłaby spowodować identyfikację bez większego wysiłku konkretnej osoby fizycznej, co oznacza niejednokrotnie konieczność „zasłaniania” danych dot. osób fizycznych podczas procesu udostępniania informacji publicznej. Należy mieć jednak na uwadze, że ochrona danych osobowych nie dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych czy też innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże się z możliwością  odmowy udostępniania nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych czy też organizacyjnych danego przedsiębiorcy, przy czym ochronie podlegają te informacje co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, co oznacza, że to przedsiębiorca powinien przekazując zobowiązanemu informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zastrzec, że podlegają one ochronie.

Ochrona tajemnicy służbowej.

Ochrona tajemnicy służbowej może stanowić podstawę odmowy udzielenia informacji publicznej każdorazowo, gdy określona informacja stanowi tajemnice służbową, nie podlegającą udostępnieniu.

Udzielenie informacji publicznej na wniosek.

Po wpłynięciu wniosku o udostępnienie informacji publicznej zobowiązany powinien:

 –  informację udostępnić,

 – wydać decyzję o odmowie, gdy wniosek dotyczy informacji publicznej, ale nie można jej udzielić ze względu np. na ochronę danych osobowych czy też tajemnicą służbową,

 – poinformować pismem, że nie posiada informacji objętej wnioskiem lub żądana informacja nie jest informacją publiczną.

Termin udzielenia informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą informacji należy udzielić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, albo w tym samym terminie zawiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie udzielenia informacji ( jeżeli w  terminie 14 dni nie ma możliwości udzielenia takiej informacji ), przy czym nowy termin nie może przekraczać 2 m-cy od dnia złożenia wniosku w sprawie.

Sposób udostępnienia informacji publicznej.

Informacje publiczne udostępniane na wniosek są oznacza się danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

Ponadto podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1)  kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2)  przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Polecane

Najnowsze