Termin „istotne postanowienia umowy”

Termin „istotne postanowienia umowy”

Pojęcie

Zgodnie z art. 66 § 1 KC conditio sine qua non ważności oferty jest określenie w niej istotnych postanowień proponowanej umowy. Generalnie rzecz ujmując, oznaczają one minimalną treść każdej umowy zobowiązaniowej. Rozwijając tę myśl warto przytoczyć stosowne wyliczenie, wedle którego „umowa zobowiązaniowa musi określać podmioty zamierzonego stosunku zobowiązaniowego, świadczenie lub świadczenia, ich strukturę, przez co należy rozumieć związki pomiędzy świadczeniami lub ich brak, ewentualnie inne elementy nakazane obu stronom normami bezwzględnie wiążącymi w zakresie określonych typów umów”.

Charakter

Jako istotne postanowienia umowy poczytuje się co najmniej essentialia negotii (postanowienia przedmiotowo istotne) proponowanej umowy i wiążące oferenta przez pewien czas. Ponadto ofertę można również rozszerzyć o zamieszczenie dodatkowych postanowień w zakresie innych części składowych proponowanej umowy (naturalia oraz accidentalia negotii), które jako jednolita całość będą wiązać oferenta. Zgodnie z wyrokiem SN z 22 sierpnia 1997 r. „wymagań tych nie spełnia uchwała rady gminy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, ma ona bowiem charakter wewnętrzny, jest skierowana do organu wykonawczego, na który nakłada określone obowiązki, dotyczy zasad postępowania administracyjnego i nie ma charakteru czynności cywilnoprawnej”.

Cel

Niezbędność określenia w ofercie istotnych postanowień umowy wynika z potrzeby

umożliwienia oblatowi (przyjmującemu ofertę) powołania z umowy stosunku prawnego w drodze złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Natomiast oświadczenie woli oblata jest wystarczający do powołania tego stosunku.

Bibliografia

1. Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 3 poprawione, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

2. Dmowski S., S. Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. 8, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

3. Gutowski M., Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w Kodeksie cywilnym, PiP Nr 2005, nr 3.

4. Pancewicz A., Ofertowy tryb zawierania umów, Edukacja Prawnicza 2006, nr 10.

Polecane

Najnowsze