Jak skutecznie poręczyć na wekslu?

Jak skutecznie poręczyć na wekslu?

Charakter poręczenia

Poręczenie jest gwarancją udzieloną za kogoś wierzycielowi wekslowemu, nie jest to samoistne zobowiązanie się do zapłaty za daną osobę określoną w treści weksla. Zasadniczo poręczyciel poprzez udzieloną gwarancję zobowiązany jest zapłacić sumę wekslową gdy nie zrobi tego osoba, za którą poręcza. W tym miejscu należy tylko zasygnalizować, że zależność zobowiązania poręczającego do zobowiązania osoby za którą poręcza jest bardzo ograniczona, niemal czysto formalna.

Zobowiązanie poręczyciela

Ustawa nie determinuje okresu, w którym może zostać udzielone poręczenie, przyjmuje się, że może ono nastąpić w każdym czasie od wystawienia weksla aż do jego wygaśnięcia. Można zatem dokonać poręczenia wekslowego po upływie czasu oznaczonego do zapłaty jeśli do niej nie doszło do dnia rzeczywistej zapłaty. Poręczyciel może złożyć swój podpis na wekslu in blanco, który ma zostać uzupełniony w przyszłości. Poręczycielem może być zarówno osoba podpisana już na wekslu jak i osoba nowa w stosunku wekslowym. Nie jest wymagana zgoda na poręczenie od osoby na rzecz, której zostało ono dokonane. Poręczenie jest umową pomiędzy poręczycielem a wierzycielem wekslowym, wymagana dla jego skuteczności jest forma pisemna. Skuteczność złożenia poręczenia wekslowego określa art. 31 pr. weksl. Zgodnie z tym artykułem poręczenie pisze się na wekslu albo na przedłużku. Klauzula wekslowa poręczyciela występuje w różnych postaciach, może mieć formę skróconą lub pełną. Pełna postać odwzorowana jest poprzez zwrot: „poręczam”, „gwarant”, „aval”, wskazanie osoby za którą poręczamy oraz podpisu poręczyciela. Natomiast skrócona klauzula wekslowa może nie wskazywać za kogo poręczyliśmy, przyjmuje się wtedy iż będzie to wystawca weksla. W końcu najprostszą formą udzielenia poręczenia jest sam podpis poręczyciela, jednakże musi się on znajdować na awersie weksla, zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 pr. weks., sam podpis na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia, chyba że jest to podpis wystawcy lub trasata.

Poręczyciel może zobowiązać się do zapłaty całej należności wekslowej bądź tylko jej ułamkowej części, ograniczając swoją odpowiedzialność za zobowiązanie wekslowe. Owe ograniczenie odpowiedzialności powinno wynikać z treści przyrzeczenia poręczyciela np. „poręczam za Nowaka do tysiąca złotych”.

Poręczenie wekslowe powinno być bezwarunkowe i nie może być ograniczone terminem.

Odpowiedzialność poręczyciela

Sytuacje prawną poręczyciela wekslowego jest zbliżona do sytuacji dłużnika za którego poręczył. Co więcej już sama ustawa w art. 32 informuje nas, że poręczyciel odpowiada tak samo jak ten za kogo poręczył nawet wtedy gdyby zobowiązanie za tego za którego poręczył było z jakiś innych przyczyn nieważne z wyjątkiem wady formalnej.

Poręczyciel wekslowy poręcza za ściśle określonego dłużnika tym samym odpowiada za całą sumę wekslową, bądź jeśli ograniczył swoją odpowiedzialność za sumę, za którą poręcza. Do odpowiedzialności poręczyciela odnoszą się te same przesłanki co do odpowiedzialność osoby za którą poręczył.

Dalsza sytuacja poręczyciela

Poręczyciel płacą sumę wekslową nabywa prawa wobec osoby, za którą poręczył oraz osób które odpowiadają przed nią zgodnie z treścią weksla. Ponadto jeżeli poręczony nie był dłużnikiem głównym, a dłużnikiem ubocznym, mającym roszczenia zwrotne do innych osób, to także te roszczenia przypadają poręczycielowi.

Trzeba jednak pamiętać, że roszczenia poręczyciela mogą być ograniczone w umowie między poręczycielem oraz poręczonym, nie jest niedopuszczalne by była to umowa odpłatna, w której poręczyciel w zamian za zrzeczenie się określonych praw uzyskuje korzyści majątkowe.

Polecane

Najnowsze