Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 3 

Powództwo adhezyjne (adhaeret causae criminali) cz. 3 

Jest tak gdy:

– powództwo to jest z mocy przepisu szczególnego niedopuszczalne,

– roszczenie nie wynika wprost z popełnionego czynu zabronionego,

– powództwo zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną,

– to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu tym już prawomocnie orzeczono,

– po stronie pozwanych zachodzi współuczestnictwo konieczne z instytucją państwową, samorządową lub społeczną albo z osobą, która nie występuje w charakterze oskarżonego,

– złożono wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k., czyli o zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody.

W sytuacji, gdy pozew odpowiada warunkom formalnym i nie zachodzą okoliczności wyżej wymienione, sąd orzeka o przyjęciu powództwa cywilnego. Jednocześnie wskazać należy, gdyby któraś z w/w okoliczności ujawniła się na dalszym etapie postępowania, sąd pozostawi powództwo cywilne bez rozpoznania. Postanowienie takie jest niezaskarżalne.

W przypadku wskazanym powyżej osoba, która wytoczyła powództwo może w terminie 30 dni liczonym od daty odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania wnieść o przekazanie pozwu sądowi, który jest właściwy do rozpoznawania spraw cywilnych. W tym wypadku za dzień zgłoszenia roszczenia uważa się dzień wniesienia pozwu w postępowaniu karnym. Po przekazaniu pozwu do sądu rozpoznającego sprawy cywilne, powód jest zobowiązany uiścić opłatę od pozwu wymaganą w postępowaniu cywilnym dla nadania dalszego biegu sprawie, ponieważ przy wnoszeniu pozwu w postępowaniu karnym powód tymczasowo zwolniony jest od ponoszenia opłat sądowych.

Ponadto w razie niewniesienia aktu oskarżenia na skutek umorzenia postępowania przygotowawczego lub jego zawieszenia, pokrzywdzony w terminie zawitym 30 dni od daty doręczenia postanowienia może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych. Jeżeli w tym terminie żądanie nie zostanie zgłoszone przez pokrzywdzonego, wniesiony uprzednio pozew nie wywoła skutków prawnych, a w celu dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym należy wnieść powództwo.

 

 

 

Polecane

Najnowsze