Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę

Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę

Sporządzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie. Jest nim osoba fizyczna, która zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 lutego 1998 r. (IV SA 692/96) posiada odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową. Osoba ta podlega wpisowi do centralnego rejestru osób, które posiadają uprawnienia budowlane. Rejestr prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto projektant musi być wpisany na listę członków izby architektów albo izby inżynierów budownictwa. Mniejszy rygor odnośnie osoby projektanta zachodzi w wypadku, gdy projekt jest gotowy i przygotowany do wielokrotnego zastosowania. Wówczas za projektanta uważa się również osobę przygotowującą taki projekt do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunków otoczenia.

Sporządzając projekt budowlany należy projektować i budować w sposób zgodny z prawem, na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust 1 PrBud). Ponadto zapisy w projekcie powinny uwzględniać ochronę wartości podstawowych, takich jak życie i zdrowie, czy bezpieczeństwo osób. Należy również zwrócić uwagę na ochronę środowiska i interesy osób trzecich. Ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie aspekty należy koniecznie brać pod uwagę sporządzając projekt budowlany. Zgodnie z art. 5 ust 1 należy zapewnić spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Ponadto należy zapewnić warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, czy usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. W projekcie należy również zapewnić możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, a wszelkie rozwiązania przyjęte w projekcie muszą przede wszystkim dawać możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.

Projekt budowlany musi również przewidywać niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Ponadto budowlę należy odpowiednio usytuować na działce budowlanej. Poza wymienionymi wyżej wymogami, projekt budowlany powinien zawierać szereg innych wymagań, określonych w przepisach odrębnych.

Istotną role przy sporządzaniu projektu budowlanego pełni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projektant bowiem musi dostosować projekt budowlany do jego uregulowań. Gdyby okazało się, że obszar na którym powstać ma obiekt budowlany nie jest objęta takich planem, wówczas projektant musi dostosować się do postanowień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Znaczące są również warunki środowiskowe, w których dany obiekt ma powstać. Dość szerokim echem odbija się czasem decyzja o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie budowy w miejscu, które uważane jest za kolebkę rzadkich gatunków zwierząt, czy roślin. W związku z powyższym projektant musi mieć na uwadze ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W momencie, gdy projekt budowlany zostanie już sporządzony projektant ma obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, przez osobę, która nie jest autorem projektu i posiada uprawnienia budowlanego do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności bądź też przez rzeczoznawcę budowlanego. Inwestor może mieć decydujący wpływ na wybór osoby, która dokona sprawdzenia. Ponadto na podstawie art. 20 ust 4 Prawa budowlanego, projektant oraz osoba, która dokonywała wspomnianego wyżej sprawdzenia obowiązany jest dołączyć oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany jest zatwierdzany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w momencie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednakże inwestor może wcześniej żądać wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. W przypadku wydania decyzji zatwierdzającej projekt, okres w niej oznaczony, przez który decyzja będzie ważna, nie może być dłuższy niż rok.

 

Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Majchrzak B., Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008.

Dessoulavy-Śliwiński J., [w:] Z. Niewiadomski (red), Prawo budowlane. Komentarz., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

Radziszewski E., Prawo budowlane. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.

Polecane

Najnowsze