Praca w porze nocnej

Praca w porze nocnej

Co to jest pora nocna?
Dzień pracy obejmuje porę dzienną, jak i porę nocną. Na mocy art. 151 (7) kodeksu pracy, pora nocna to 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00, które wybiera i umieszcza w regulaminie pracy pracodawca. Szczegółowe określenie pory nocnej może nastąpić również w układzie zbiorowym pracy, obwieszczeniu pracodawcy, czy w umowie o pracę. Jeśli pracodawca nie ustali czasu trwania pory nocnej, to przyjmuje się, że trwa ona 10 godzin w przedziale między 21.00 a 7.00. Granice pory nocnej mogą się różnić dla poszczególnych pracowników w danym zakładzie pracy.
Kim jest pracownik nocny?
Na mocy art. 151 (7) k.p. za pracownika nocnego uważa się pracownika, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Jeśli pracownik taki wykonuje pracę związaną ze szczególnym niebezpieczeństwem albo wymagającą dużego wysiłku fizycznego czy umysłowego lub jeśli występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, to czas jego pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Wyjątkiem są pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy, jak również konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii- wtedy ograniczenie czasu pracy do 8 godzin nie obowiązuje. Kodeks pracy nie przewiduje ograniczeń nocnych norm czasu pracy, jednak dopuszczalne jest zatrudnianie do 24 godzin przy ochronie mienia lub osób oraz w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych oraz przez 16 godzin na dobę przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy.
Wynagrodzenie za pracę w nocy
Na mocy art. 151 (8) k.p. pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do wynagrodzenia tego nie wlicza się: wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dodatek do za pracę w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem co do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Istnieje możliwość ustalenia wyższych niż ustawowe stawek dodatku. Dla każdego z pracowników należy ustalać stawkę godzinową za pracę w porze nocnej oddzielnie w każdym miesiącu.

Polecane

Najnowsze