1. Kto wydaje certyfikat księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Bernadetta Jarząb

Na podstawie art. 76b ust. 1 Ustawy o Rachunkowości certyfikat księgowego wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Bogusław Kamczyk