Roboty budowlane jako przedmiot umowy koncesji.

Roboty budowlane jako przedmiot umowy koncesji.

Przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi nie wprowadzają nam definicji legalnej obu tych pojęć odwołując  się do znaczenia przyjętego na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta pod pojęciem robót budowlanych rozumie:

1)    wykonanie,

2)    zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,

3)    realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,

odsyłając do definicji robót budowlanych oraz obiektu budowlanego zawartych  w   przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym będzie natomiast:

1)    budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale z gruntem związany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach,

2)    budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a więc każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,

3)    obiekty małej architektury tj. niewielkie obiekty, a w szczególności:

a)    obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b)    posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)    użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Wykonaniem robót będzie zatem wykonanie jakichkolwiek pojedynczych prac zaliczanych do robót budowlanych lub wykonanie obiektu budowlanego.  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych natomiast będzie mieściło się w jednym procesie inwestycyjnym. Nieco inaczej kształtuje się nam realizacja obiektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego (tu koncesjodawcę) za pomocą dowolnych środków. Wyjaśnienia bowiem wymaga tu pojęcie „dowolnych środków”. W piśmiennictwie stwierdzono, że „pod pojęciem tym należy rozumieć szczególną metodę wykonania obiektu, np. system budownictwa prefabrykowanego”. Dodatkowo podkreśla się fakt, iż tak sformułowany przepis przesądza o tym, że  przy zawieraniu umowy koncesji na roboty budowlane, w której będą wykorzystywane dowolne środki, nie ważne jest źródło pochodzenia tych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie danej inwestycji.

Polecane

Najnowsze