Czy Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego pobiera opłaty za udzielanie informacji?

Andrzej Ciura

Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. Bezpłatnie udostępnia natomiast, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie także, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości. Lista zawiera następujące dane:

1) nazwę lub firmę;

2) numer KRS;

3) numer NIP;

4) siedzibę przedsiębiorcy;

5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wraz z określeniem sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego;

6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość;

7) datę oraz sposób zakończenia postępowania upadłościowego.

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>