Czy istnieją jakieś wyjątki od dwuinstancyjności postępowania administracyjnego?

Patryk Góralski

Tak, w obecnym stanie prawnym przykładowy wyjątek od zasady dwuinstancyjności stanowi postępowanie administracyjne, w którym decyzja w I instancji została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Jednakże w tym przypadku stronie służy swoisty środek zastępczy, którym jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a.)

M. R.