Czy organ weryfikujący daną decyzję w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie tak jak organ odwoławczy związany zakazem reformationis in peius?

Bartosz Sęk

Tak, stan ten wynika z art. 127 § 3 in fine k.p.a., który stwierdza, iż do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji (w tym art. 139 k.p.a.).

M. R.