Czy pełnienie nadzoru autorskiego przez twórcę ma odpłatny charakter?

Jarek Dołęga

Każdemu twórcy przysługuje uprawnienie do przeprowadzenia autorskiego nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła, jednakże realizacji tego uprawnienia nie można automatycznie łączyć z wypłatą na rzecz twórcy jakiegoś określonego wynagrodzenia z tego tytułu. W tym zakresie wyjątek stanowi nadzór nad sposobem korzystania z dzieł plastycznych, którego przeprowadzenie ma, wynikający z ustawy, odpłatny charakter (art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pozostałe przypadki, w których autor chciałby realizować swoje uprawnienie odpłatnie, powinny zostać uzgodnione wcześniej i stanowić jeden z zapisów umowy zawartej przez twórcę z korzystającym z jego utworu.

Małgorzata Wiśniewska