Czy wydanie decyzji z naruszeniem zakazu z art. 139 k.p.a. (zakaz reformationis in peius) stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności w trybie nadzwyczajnym z art. 156 k.p.a.?

Adela Kacprzyk

Tak, naruszenie zakazu reformationis in peius jest w doktrynie uważane za rażące naruszenie prawa, co w pełni wypełnia przesłankę ku stwierdzeniu nieważności decyzji określoną w art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a.

M. R.