Interpretacja przepisów prawa podatkowego przez Ministra Finansów

Interpretacja przepisów prawa podatkowego przez Ministra Finansów

Wniosek o interpretację

Interpretacje są wydawane przez Ministra Finansów w celu ujednolicenia stosowania prawa podatkowego. Interpreteację indywidualną wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego. Opłata od wniosku wynosi 40 zł i musi być wniesiona przez zainteresowanego najpóźniej 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli we wniosku opisano kilka stanów faktycznych, opłatę wnosi się od każdego z nich.

We wniosku zainteresowany musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny lub przyszłe zdarzenia oraz przedstawić własną ocenę prawną tych zdarzeń bądź stanu faktycznego.

Opisywany stan faktyczny nie może być jednak w dniu wniesienia wniosku o interpretację indywidualną przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. Niedopuszczalne jest również, by w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta wcześniej co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Interpretacja

Interpretacje wydaje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewydania interpretacji w tym terminie, przyjmuje się, że z upływem pierwszego dnia po trzech miesiącach od dnia złożenia wniosku została wydana interpretacja w całości przychylająca się do stanowiska wnioskodawcy.

Wydana interpretacja zawiera ocenę stanowiska zawartego we wniosku oraz uzasadnienie prawne tej oceny. Jeżeli interpretacja w całości przychyla się do oceny wnioskodawcy Minister nie musi jej uzasadniać.

Interpretację indywidualną przekazuje się wnioskodawcy oraz przekazuje, wraz ze wskazaniem daty doręczenia, organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.

Od interpretacji prawnej służy prawo skargi do sądu administracyjnego, o czym wnioskodawca zostaje pouczony w interpretacji.

Interpretacja indywidualna oraz złożony o jej wydanie wniosek są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak bez danych wnioskodawcy i podmiotów, jakich dotyczy wydana interpretacja.

Minister Finansów może zmienić interpretację indywidualną, z urzędu, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. W przypadku takiej zmiany, zawiadomienie doręcza się podmiotowi, któremu wydano interpretację.

Polecane

Najnowsze