Jakie wymagania powinno spełniać pełnomocnictwo do doręczeń ustanawiane zgodnie z art. 40 § 3 k.p.a.?

Eugenia Walicka

Do ustanowienia takiego pełnomocnictwo wystarczy zgodne wskazanie w podaniu jednej ze stron, która będzie upoważniona do odbioru pism dla pozostałych. W związku z powyższym do instytucji pełnomocnictwo do doręczeń nie stosuje się ogólnych wymogów pełnomocnictwa procesowego z art. 33 k.p.a.

M. R.